Sony Xperia E4g - Slanje i primanje poruka e-pošte

background image

Slanje i primanje poruka e-pošte

1

Prikaz popisa svih računa e-pošte i nedavno korištenih mapa

2

Pisanje nove poruke e-pošte

3

Traženje poruka e-pošte

4

Pristup postavkama i opcijama

5

Popis poruka e-pošte

Preuzimanje novih poruka e-pošte

Kada otvorite primljenu e-poštu, na popisu poruka povucite prema dolje.

Prije nego pokušate preuzeti nove poruke e-pošte, provjerite funkcionira li podatkovna veza.

Dodatne informacije o pravilnom funkcioniranju podatkovnih veza potražite u odjeljku

Postavke

za internet i MMS

na stranici 27 .

62

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za čitanje poruka e-pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

E-pošta.

3

Ako koristite nekoliko računa e-pošte, dotaknite

i odaberite račun koji želite

provjeriti, potom u padajućem izborniku dotaknite

Primljeno. Ako želite odjednom

potvrditi sve račune e-pošte, dotaknite

, a zatim u padajućem izborniku

dotaknite

Komb. mapa primlj. pošte.

4

U mapi primljene e-pošte pomaknite se prema gore ili dolje, a zatim dotaknite

poruku e-pošte koju želite pročitati.

Za sastavljanje i slanje poruke e-pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim tražite i dotaknite

E-pošta.

2

Ako koristite nekoliko računa e-pošte, dotaknite

i odaberite račun iz kojeg želite

poslati poruku e-pošte, potom u padajućem izborniku dotaknite

Primljeno.

3

Dotaknite , a zatim upišite ime ili adresu e-pošte primatelja ili pak dotaknite i s

popisa kontakata odaberite jednog ili više primatelja.

4

Unesite predmet i tekst poruke e-pošte, a zatim dotaknite .

Za odgovor na poruku e-pošte

1

U mapi s primljenom e-poštom pronađite i dotaknite poruku na koju želite

odgovoriti, a zatim dotaknite

Odgovori ili Odgovori svima.

2

Upišite odgovor, a zatim dotaknite .

Za prosljeđivanje poruke e-pošte

1

U mapi primljene e-pošte pronađite i dotaknite poruku koju želite proslijediti, a

zatim dotaknite

Proslijedi.

2

Unesite ručno adresu e-pošte primatelja ili dotaknite kako biste primatelja

odabrali s popisa kontakata.

3

Unesite tekst poruke, potom dotaknite .

Za prikaz privitka poruke e-pošte

1

Pronađite i dotaknite poruku e-pošte koja sadrži privitak koji želite prikazati.

Poruke e-pošte koje sadrže privitak označene su simbolom .

2

Kada se poruka e-pošte otvori, dotaknite

Učitaj. Privitak se počinje preuzimati.

3

Nakon što privitak završi preuzimanje, dotaknite

Prikaži.

Za spremanje adrese e-pošte pošiljatelja u kontakte

1

Pronađite i dotaknite poruku u mapi Primljeno u e-pošti.

2

Dotaknite ime pošiljatelja, potom dotaknite

U redu.

3

Odaberite postojeći kontakt ili dotaknite

Izradi novi kontakt.

4

Uredite podatke za kontakt, ako želite, potom dotaknite

Gotovo.