Sony Xperia E4g - Sigurnosno kopiranje kontakata

background image

Sigurnosno kopiranje kontakata

Da biste sigurnosno kopirali kontakte, možete koristiti memorijsku karticu. Dodatne

informacije o načinu vraćanja kontakata na uređaj potražite u odjeljku

Prijenos kontakata

na stranici 53 .

Izvoz svih kontakata na memorijsku karticu

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Pritisnite , a zatim dotaknite

Izvezi kontakte > SD kartica.

3

Dotaknite

U redu.

58

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.