Sony Xperia E4g - Prvo pokretanje uređaja

background image

Prvo pokretanje uređaja

Kada prvi put pokrenete uređaj, otvara se čarobnjak za postavljanje, koji vas vodi kroz

konfiguraciju osnovnih postavki, prijavu na neke internetske račune i personalizaciju

uređaja. Ako, na primjer, imate račun za Sony Entertainment Network, tu se možete

prijaviti na njega i tako odmah sve postaviti.

Čarobnjaku za postavljanje možete pristupiti i kasnije s izbornika s postavkama.

9

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Uključivanje uređaja

Prije prvog uključivanja uređaja obavezno punite bateriju najmanje 30 minuta.

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok uređaj ne počne vibrirati.

2

Unesite PIN SIM kartice kada se to zatraži, a zatim dotaknite

.

3

Pričekajte da se uređaj pokrene.

PIN SIM kartice dao vam je mrežni operater, no putem izbornika Postavke možete ga

promijeniti. Da biste ispravili pogrešku pri unosu PIN-a SIM kartice, dotaknite

.

Za isključivanje uređaja

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje dok se ne otvori izbornik

opcija.

2

Na izborniku opcija dotaknite

Isključi.

3

Dotaknite

U redu.

Uređaj će se nakon određenog vremena isključiti.