Sony Xperia E4g - Альбом басты беті мәзірі

background image

Альбом басты беті мәзірі

Альбом басты беті экранында

ғы мәзірден барлық фотосурет альбомдарын, соның ішінде

фотокамера ар

қылы түсірілген суреттер мен бейнелер, сондай-ақ, PlayMemories Online, Picasa™

ж

әне Facebook сияқты қызметтерде ортақ пайдаланылған барлық мазмұнды тікелей шолуға

болады. Осындай

қызметке кіргеннен кейін, мазмұнды басқаруға, фотосуретке не бейнелерге

пікір беруге ж

әне достарыңыздың пікірлерін көруге болады. Сондай-ақ Альбом қолданбасынан

фотосуреттерге геотег

қосуға, қарапайым түзету жұмыстарын атқаруға және мазмұнды

орта

қтастыру үшін Bluetooth® сымсыз технологиясы және электрондық пошта сияқты әдістерді

қолдануға болады.

1

PlayMemories Online

қызметін пайдалану арқылы фотосуреттер мен бейнелерді көру

2

Альбом

қолданбасының басты экранына оралу

3

Құрылғы камерасымен түсірілген барлық фотосуреттер мен бейнелерді көріңіз

4

Құрылғының әр түрлі қалтасына сақталған барлық фотосуреттер мен бейнелерді көру

5

Та

ңдаулы фотосуреттер мен бейнелерді көру

6

Беттері барлы

қ фотосуреттерді көру

7

Фотосуреттерді картадан немесе шар режимінде к

өру

8

Фотосуреттер мен бейнелерді бір желіден к

өру

9

Facebook™ желісінде фотосуреттер мен бейнелерді к

өріңіз

10

Picasa™ ба

ғдарламасында фотосуреттер мен бейнелерді көріңіз

11

Мазм

ұнды көру үшін жоғары не төмен жылжыңыз.

PlayMemories Online

қызметі барлық елдер мен аймақтарда қол жетімді емес.

93

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Онлайн қызметтердегі фотосуреттерді Альбом қолданбасында көру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Альбом т

үймесін тауып басып, кейін альбом негізгі экранының сол жиегін оң жаққа

с

үйреңіз.

3

Қажетті онлайн қызметті басып, онымен жұмысты бастау үшін экрандағы нұсқауларды

орында

ңыз. Қызметке кері жүктелген барлық қол жетімді онлайн альбомдары көрсетіледі.

4

Кез келген альбомды т

үртіп, оның мазмұнын көріңіз, одан кейін альбомда фотосуретті

т

үртіңіз.

5

Келесі фотосуретті немесе бейнені к

өру үшін солға жанап өтіңіз. Алдыңғы фотосуретті

немесе бейнені к

өру үшін оңға жанап өтіңіз.