Sony Xperia E4g - Құрылғының экран көшірмесін сыммен теледидарда көрсету

background image

Құрылғының экран көшірмесін сыммен теледидарда
көрсету

Құрылғының экранын теледидарда немесе басқа үлкен дисплейді кабель қосылымынсыз

к

өрсету үшін «Экран көшірмесін көрсету» мүмкіндігін пайдалануға болады. Wi-Fi Direct™

технологиясы сізді

ң отырып, сүйікті фотосуреттеріңізді ыңғайлы диванда отырып тамашалай

алуы

ңыз үшін екі құрылғының арасында сымсыз қосылым орнатады. Сондай-ақ, осы

функцияны

ң көмегімен құрылғыдағы музыканы теледидар динамиктері арқылы тыңдауға

болады.

Жоғарыда сипатталған функцияның жұмыс істеуі үшін теледидарыңыз Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™

негізінде экран көшірмесін көрсетуді қолдауы қажет. Теледидар экран

көшірмесін көрсету функциясын қолдамаса, сымсыз дисплей адаптерін бөлек сатып алу
қажет болуы мүмкін.

Экран көшірмесін көрсету функциясын қолданған кезде басқа Wi-Fi® желілері кедергі
жасаса, бейне сапасы кейде төмендеуі мүмкін.

Құрылғының экран көрінісін теледидарда көрсету

1

Теледидар: Экран к

өшірмесін көрсету функциясын қосу үшін теледидардың

пайдаланушы н

ұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз.

2

Құрылғыңыз: Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

3

Параметрлер > Xperia™ байланыс мүмкіндігі > Экран көшірмесін
көрсету
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

4

Бастау т

үймесін түртіңіз.

5

OK

тарма

ғын түртіп, құрылғыны таңдаңыз.

Экран көшірмесін көрсетуді пайдаланда құрылғының Wi-Fi антенна аймағын жаппаңыз.

Жоғарыда сипатталған функцияның жұмыс істеуі үшін теледидарыңыз Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™

негізінде экран көшірмесін көрсетуді қолдауы қажет.

Құрылғылар арасындағы экран көшірмесін тоқтату

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Xperia™ байланыс мүмкіндігі > Экран көшірмесін
көрсету
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Ажырату т

үймесін түртіңіз, содан соң OK түймесін түртіңіз.

DLNA Certified™