Sony Xperia E4g - Bluetooth® сымсыз технологиясы

background image

сымсыз технологиясы

Файлдарды бас

қа Bluetooth® функциясымен үйлесімді құрылғыларға жіберу үшін немесе

автоматты аксессуарларды жал

ғау үшін Bluetooth® функциясын пайдаланыңыз.Bluetooth®

қосылымдары 10 метр аясында арада ешқандай қатты заттарсыз жақсырақ жұмыс істейді. Кейбір

жа

ғдайларда құрылғыны басқа Bluetooth® құрылғыларымен қолмен байланыстыру керек.

Bluetooth®

құрылғыларының бір-бірімен әрекеттесу қабілеті және сыйысымдылығы әр

түрлі болуы мүмкін.

Bluetooth

®

функциясын қосу және телефонды көрінетін ету

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлері параметрін тауып т

үртіңіз.

3

Bluetooth

®

функциясын

қосу үшін Bluetooth түймесінің қасындағы қосу-өшіру

қосқышын түртіңіз.

4

Bluetooth

т

үймесін түртіңіз. Құрылғы және қол жетімді Bluetooth

®

құрылғылардың

тізімі к

өрсетіледі.

5

Құрылғы басқа Bluetooth

®

құрылғыларына көрінуі үшін құрылғы атауын түртіңіз.

Құрылғы басқа Bluetooth® құрылғыларына көрініп тұру уақытын реттеу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлері > Bluetooth опцияларын тауып т

үртіңіз.

3

пернесін басып, Көрінудің біту уақыты белгішесін т

үртіңіз.

4

Опцияны та

ңдаңыз.

Құрылғыны атау

Құрылғыға атау қоюға болады. Bluetooth

®

функциясын іске

қосып, құрылғы көрінетін етіп

орнатыл

ғаннан кейін бұл атау басқа құрылғыларда көрсетіледі.

101

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Құрылғыға атау қою

1

Bluetooth

®

функциясы

қосулы екенін тексеріңіз.

2

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

3

Параметрлер > Bluetooth опцияларын тауып т

үртіңіз.

4

т

үймесін түртіп, Телефонның атын өзгерту параметрін таңдаңыз.

5

Құрылғы атауын енгізіңіз.

6

Атын өзгерту т

үймесін түртіңіз.

Басқа Bluetooth

®

құрылғысымен жұптастыру

Құрылғыңызды басқа құрылғымен жұптастырғанда, құрылғыңызды мысалы, Bluetooth

®

гарнитурасына немесе Bluetooth

®

к

өлік жинағына қосып, музыканы ортақ пайдалану үшін осы

құрылғыларды пайдалануға болады.
Құрылғыңызды басқа Bluetooth

®

құрылғысымен жұптастырғаннан кейін құрылғыңыз осы

ж

ұпстастыруды есінде сақтайды. Құрылғыны Bluetooth

®

құрылғысымен жұптастырғанда рұқсат

кодты енгізу

қажет болуы мүмкін. Құрылғы әмбебап 0000 рұқсат кодын автоматты түрде

пайдаланып к

өреді. Егер бұл жұмыс істемесе, rқұрылғының рұқсат кодын алу үшін Bluetooth

®

құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Алдыңғы жұптастырылған Bluetooth

®

құрылғысына келесі жолы қосылғанда рұқсат кодты қайта енгізудің қажеті жоқ.

Кейбір Bluetooth

®

құрылғылар, мысалы, көптеген Bluetooth

®

гарнитуралары дұрыс жұмыс

істеуі үшін жұптастыру мен қосылуды қажет етеді.

Телефоныңызды бірнеше Bluetooth

®

құрылғымен жұптастыруға болады, бірақ бір уақытта

тек бір Bluetooth

®

профиліне қосылу керек.

Құрылғыны басқа Bluetooth

®

құрылғысымен байланыстыру

1

Байланыстыру

қажет құрылғының Bluetooth

®

функциясы

қосулы екенін және басқа

Bluetooth

®

құрылғыларына көрінетінін тексеріңіз.

2

Құрылғыңыздың Негізгі экран мәзірінен белгішесін басыңыз.

3

Параметрлер > Bluetooth параметрін тауып, т

үртіңіз.

4

Bluetooth

®

функциясын

қосу үшін Bluetooth белгісінің қасындағы слайдерді сүйреңіз.

Қол жетімді Bluetooth

®

құрылғылардың тізімі көрсетіледі.

5

Байланыстыру

қажет Bluetooth

®

құрылғысын түртіңіз.

6

Қажет болса, рұқсат кодын енгізіңіз немесе екі құрылғыда бір рұқсат кодын растаңыз.

Құрылғыны басқа Bluetooth

®

құрылғысына қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Bluetooth опцияларын тауып т

үртіңіз.

3

Қосу қажет Bluetooth

®

құрылғысын түртіңіз.

Bluetooth

®

құрылғысының жұбын жою

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Bluetooth опцияларын тауып т

үртіңіз.

3

Жұптастырылған құрылғылар астында ж

ұпсыздандыру керек құрылғы атауының

жанында белгішесін т

үртіңіз.

4

Жұпсыздандыру т

үймесін түртіңіз.

Bluetooth

®

технологиясының көмегімен элементтерді жіберу және

алу

Телефондар мен компьютерлер сия

қты Bluetooth

®

технологиясын

қолдайтын құрылғылармен

элементтерді орта

қтастыру үшін Bluetooth

®

технологиясын пайдаланы

ңыз. Келесі элемент

т

үрдерін жіберуге және алуға болады:

Фотосуреттер мен бейнелер

Музыка мен бас

қа дыбыс файлдары

102

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Веб беттері

Bluetooth™

арқылы элементтерді жіберу

1

Алатын құрылғы: Элемент жіберілетін Bluetooth™

құрылғысында Bluetooth™

функциясы

қосылғанына және басқа Bluetooth™ құрылғыларына көрінетініне көз

жеткізі

ңіз.

2

Жіберетін

құрылғыда жіберілетін элементті қамтитын қолданбаны ашып, элементке

жылжы

ңыз.

3

Қолданбаға және жіберілетін элементке байланысты элементті түртіп, ұстап тұру,

элементті ашу немесе басу керек болуы м

үмкін. Элементті жіберудің басқа тәсілдері бар

болуы м

үмкін.

4

Орта

қтастыру немесе жіберу мәзірінің элементін таңдаңыз.

5

К

өрсетілетін мәзірде, Bluetooth опциясын таңдаңыз.

6

Сізден с

ұралса, Bluetooth™ функциясын қосыңыз.

7

Алатын

құрылғының атын түртіңіз.

8

Алатын құрылғы: С

ұралса, байланысты қабылдаңыз.

9

С

ұралса, екі құрылғыда да бірдей кілтсөзді енгізіңіз немесе ұсынылған кілтсөзді

құптаңыз.

10

Алатын құрылғы: Кіріс элементті

қабылдаңыз. Қажет болса, ескертуді табу үшін күй

жола

ғын төмен қарай сүйреңіз.

Bluetooth

®

функциясы арқылы элементтерді алу

1

Bluetooth

®

функциясы

қосулы және басқа Bluetooth

®

құрылғыларына көрінетінін

тексері

ңіз.

2

Енді жіберетін

құрылғы құрылғыңызға деректерді жіберуді бастайды.

3

С

ұралса, екі құрылғыда да бірдей рұқсат кодын енгізіңіз немесе ұсынылған рұқсат кодын

раста

ңыз.

4

Құрылғыға кіріс файл туралы ескертілгенде, күй жолағын төмен қарай сүйреңіз де,файл

тасымалдауын

қабылдау үшін ескертуді түртіңіз.

5

Файлды тасымалдауды бастау

үшін Қабылдау түймесін түртіңіз.

6

Тасымалдауды

ң орындалу барысын көру үшін күй жолағын төмен қарай сүйреңіз.

7

Алын

ған элементті ашу үшін күй жолағын төмен қарай сүйреңіз де, тиісті ескертуді

т

үртіңіз.

Bluetooth®

функциясы арқылы алынған файлдарды қарау

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлері > Bluetooth опцияларын тауып т

үртіңіз.

3

пернесін басып, Алынған файл-ды көрсету белгішесін т

үртіңіз.

103

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.