Sony Xperia E4g - DLNA Certified™ құрылғыларымен мазмұн ортақтастыру

background image

құрылғыларымен мазмұн ортақтастыру

Құрылғыңызға сақталған мультимедиа мазмұнды теледидар немесе компьютер сияқты басқа

құрылғыларда көруге немесе ойнатуға болады. Мазмұнды ортақтастыру үшін мұндай

құрылғылар Digital Living Network Alliance ұйымымен DLNA Certified™ деп белгіленген және

барлы

қ құрылғылар бір Wi-Fi® желісіне байланыстырылған болуы тиіс. Сондай-ақ,

құрылғыңызда басқа DLNA Certified™ құрылғыларынан мазмұнды көруге немесе ойнатуға

болады.
Құрылғылар арасында мазмұнды ортақтастыруды орнатқаннан кейін, мысалы құрылғыңызда үй

компьютерінде са

қталған музыка файлдарын тыңдауға немесе құрылғыңыздың камерасымен

т

үсірілген фотосуреттерді үлкен экранды теледидарда көруге болады.

DLNA Certified™

құрылғылардан файлдарды құрылғыда ойнату

Құрылғыда басқа DLNA Certified™ құрылғысынан файл ойнатқан кезде осы басқа құрылғы

сервер ретінде

әрекет етеді. Яғни, ол мазмұнды желі арқылы ортақтастырады. Сервер

құрылғысында мазмұн ортақтастыру функциясы қосылған болуы және ол құрылғыға кіру

р

ұқсатын берген болуы тиіс. Сондай-ақ, ол құрылғы байланысқан Wi-Fi® желісіне байланысуы

тиіс.

98

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Ортақтастырылған жолды құрылғыңызда ойнату

1

Файлдарды орта

қтастырғыңыз келетін құрылғылар құрылғыңыз байланысқан Wi-Fi®

желісіне байланысып т

ұрғанына көз жеткізіңіз.

2

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Walkman® негізгі экраныны

ң сол жақ шетін оңға қарай сүйреп, Құрылғылар түймесін

т

үртіңіз.

4

Байланыстырыл

ған құрылғылар тізімінен бір құрылғыны таңдаңыз.

5

Байланыс

қан құрылғының қалталарын шолып, ойнатқыңыз келетін жолды таңдаңыз.

Жол автоматты т

үрде ойнатыла бастайды.

Ортақтастырылған бейнені құрылғыңызда ойнату

1

Файлдарды орта

қтастырғыңыз келетін құрылғылар құрылғыңыз байланысқан Wi-Fi®

желісіне байланысып т

ұрғанына көз жеткізіңіз.

2

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін Фильмдер тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Фильмдер негізгі экраныны

ң сол жақ шетін оңға қарай сүйреп, Құрылғылар түймесін

т

үртіңіз.

4

Байланыстырыл

ған құрылғылар тізімінен бір құрылғыны таңдаңыз.

5

Байланыс

қан құрылғының қалталарын шолып, ойнатқыңыз келетін бейнені таңдаңыз.

Ортақтастырылған фотосуретті құрылғыңызда көру

1

Файлдарды орта

қтастырғыңыз келетін құрылғылар құрылғыңыз байланысқан Wi-Fi®

желісіне байланысып т

ұрғанына көз жеткізіңіз.

2

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін Альбом тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Альбом негізгі экраныны

ң сол жақ шетін оңға қарай сүйреп, Құрылғылар түймесін

т

үртіңіз.

4

Байланыстырыл

ған құрылғылар тізімінен бір құрылғыны таңдаңыз.

5

Байланыс

қан құрылғылардың қалталарын қарап, көретін бір фотосурет таңдаңыз.

Құрылғыңыздағы файлдарды DLNA Certified™ құрылғыларында
ойнату

Құрылғыдан мультимедиа файлдарын басқа DLNA Certified™ құрылғыларында көру немесе

ойнату

үшін құрылғыда файлдарды ортақтастыру параметрлерін орнату қажет. Мазмұн

орта

қтастырылатын құрылғылар клиенттік құрылғылар деп аталады. Мысалы, теледидар,

компьютер немесе планшет клиенттік

құрылғылар ретінде әрекет етуі мүмкін. Мазмұнды

клиенттік

құрылғылардан ашуға мүмкіндік бергенде құрылғы мультимедиа сервері ретінде жұмыс

істейді.

Құрылғыда файлдарды ортақтастыруды орнатқан кезде клиенттік құрылғыларға қол

жеткізу р

ұқсатын да беруіңіз керек. Мұны орындағаннан кейін мұндай құрылғылар тіркелген

құрылғылар ретінде көрсетіледі. Қол жеткізу рұқсатын күткен құрылғылар күтудегі құрылғылар

ретінде к

өрсетіледі.

Басқа DLNA Certified™ құрылғыларымен файлдарды ортақтастыруды орнату

1

Құрылғыны Wi-Fi® желісіне қосыңыз.

2

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

т

үймесін, одан кейін Мультимедиа сервері түймесін түртіңіз.

4

Мультимедианы бөлісу функциясын

қосу үшін слайдерді сүйреңіз. Күй жолағында

белгішесі пайда болады. Енді

құрылғы медиа сервер ретінде жұмыс істей алады.

5

Компьютерді немесе бас

қа құрылғыларды құрылғы байланыстырылған Wi-Fi® желісіне

байланыстыры

ңыз.

6

Құрылғының күй жолағында ескерту пайда болады. Ескертуді ашып, әрбір құрылғының

қол жеткізу рұқсаттарын орнатыңыз.

DLNA™

арқылы файлдарды ортақтастыру параметрлерін орнату нұсқаулары клиенттік

құрылғыға байланысты әр түрлі болады. Қосымша ақпарат алу үшін клиенттік құрылғының
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Құрылғы желідегі клиентке қосыла алмаса, Wi-Fi®
желісі жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.

Мультимедиа сервері мәзірін Параметрлер > Xperia™ байланыс мүмкіндігі >
Мультимедиа сервері ішінен де ашуға болады. Мультимедиа сервері көрінісін
жапсаңыз, файлдарды ортақтастыру функциясы фонда жұмыс істеп тұра береді.

99

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Файлдарды басқа DLNA Certified™ құрылғыларымен ортақ пайдалануды тоқтату

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлері > Xperia™ байланыс мүмкіндігі > Мультимедиа сервері
тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Мультимедианы бөлісу жанында

ғы слайдерді сол жаққа сырғытыңыз.

Күтудегі құрылғы үшін кіру рұқсаттарын орнату

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлері > Xperia™ байланыс мүмкіндігі > Мультимедиа сервері
тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Күтіп тұрған құрылғылар тізімінен бір

құрылғыны таңдаңыз.

4

Кіру р

ұқсатының деңгейін таңдаңыз.

Тіркелген құрылғының атауын өзгерту

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлері > Xperia™ байланыс мүмкіндігі > Мультимедиа сервері
тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Тіркелген құрылғылар тізімінен

құрылғыны, содан кейін Атты өзгерту пәрменін

та

ңдаңыз.

4

Құрылғы үшін атау енгізіңіз.

Тіркелген құрылғының рұқсат деңгейін өзгерту

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлері > Xperia™ байланыс мүмкіндігі > Мультимедиа сервері
тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Тіркелген құрылғылар тізімінен бір

құрылғыны таңдаңыз.

4

Қатынас деңг. өзгерту т

үймесін түртіп, опцияны таңдаңыз.

Контентті басқа DLNA Certified™ құрылғыларымен ортақ пайдалану туралы
анықтама алу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлері > Xperia™ байланыс мүмкіндігі > Мультимедиа сервері
тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

т

үймесін түртіңіз.

Файлдарды сандық мультимедиа бейнелеу құрылғысында ойнату

DLNA™ технологиясыны

ң көмегімен құрылғыға сақталған мультимедиа мазмұнды бір Wi-Fi®

желісіне байланыстырыл

ған басқа құрылғыға жіберуге болады. Басқа құрылғы сандық

мультимедиа бейнелеу (DMR)

құрылғысы ретінде жұмыс істеп, құрылғыдан алған мазмұнды

бейнелей немесе ойната алуы тиіс. DMR

құрылғыларының мысалы ретінде DLNA мүмкіндігі бар

теледидарды немесе Windows® 7 не одан кейінгі н

ұсқадағы жүйе іске қосылған дербес

компьютерді келтіруге болады.

Сандық мультимедиа бейнелеу функциясын қосу параметрлері құрылғыға байланысты әр
түрлі болуы мүмкін. Толығырақ мәлімет алу үшін DMR құрылғысының пайдаланушы
нұсқаулығын қараңыз.

Сандық құқықтарды басқару (DRM) мүмкіндігімен қорғалған мазмұнды DLNA™
технологиясының көмегімен Сандық мультимедиа бейнелеу құрылғысында ойнату мүмкін
емес.

100

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Құрылғыдағы фотосуреттерді немесе бейнелерді DMR құрылғысында көру

1

DMR

құрылғысын дұрыс орнатқаныңызға және ол құрылғы байланысқан Wi-Fi® желісіне

байланысып т

ұрғанына көз жеткізіңіз.

2

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

3

Альбом опциясын тауып т

үртіңіз.

4

К

өргіңіз келген фотосуреттерді немесе бейнелерді қарап ашыңыз.

5

Құралдар тақтасын көрсету үшін экранды түртіңіз, одан кейін түймесін түртіп, мазмұн
орта

қтастырылатын DMR құрылғысын таңдаңыз. Таңдалған мазмұн таңдаған

құрылғыда хронологиялық ретте ойнатыла бастайды.

6

DMR

құрылғысынан ажырату үшін түймесін түртіп, Ажырату параметрін таңдаңыз.

Файл DMR

құрылғысында тоқтайды, бірақ құрылғыңызда ойнатыла береді.

Сондай-ақ, құрылғыңыздағы Фильмдер қолданбасынан фильмді түртіп, одан кейін
түймесін түрту арқылы оны ортақтастыруға болады.

Құрылғыңыздағы музыка жолын DMR құрылғысында ойнату

1

DMR

құрылғысын дұрыс орнатқаныңызға және ол құрылғы байланысқан Wi-Fi® желісіне

байланысып т

ұрғанына көз жеткізіңіз.

2

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Музыка санатын та

ңдап, ортақтастырғыңыз келетін жолды табыңыз, одан кейін жолды

т

үртіңіз.

4

т

үймесін түртіп, мазмұн ортақтастырғыңыз келетін DMR құрылғысын таңдаңыз.

Та

ңдаған құрылғыда жол автоматты түрде ойнатылады.

5

DMR

құрылғысынан ажырату үшін түймесін түртіп, құрылғыны таңдаңыз. Жол DMR

құрылғысында тоқтайды, бірақ құрылғыңызда ойнатыла береді.

Bluetooth®