Sony Xperia E4g - Интернет және MMS параметрлері

background image

Интернет және MMS параметрлері

Мультимедиа хабарларын жіберу немесе Wi-Fi® желісі болма

ған кезде интернетке кіру үшін, сізде

Интернет ж

әне MMS (Мультимедиа хабарламалары қызметі) параметрлері дұрыс, жұмыс істейтін

мобильді деректер байланысы болуы керек. Бірнеше ке

ңес:

Ұялы желілердің және операторларының көпшілігі үшін интернет және MMS параметрлері

құрылғыда алдын ала орнатылған. Сондықтан, интернетті пайдалануды және мультимедиалық

хабарларды жіберуді бірден бастау

ға болады.

Кейбір жа

ғдайларда SIM картасы салынып тұрып, құрылғыны бірінші рет қосқанда, интернет

ж

әне MMS параметрлерін жүктеп алу опциясын аласыз. Сондай-ақ, бұл параметрлерді кейінірек

«Параметрлер» м

әзірінен жүктеп алуға болады.

Құрылғыдағы интернет және MMS параметрлерін кез келген уақытта қолмен қосуға, өзгертуге

немесе жою

ға болады. Интернет не MMS параметрін қателесіп өзгертсеңіз немесе өшірсеңіз,

Интернет ж

әне MMS параметрлерін қайта жүктеп алыңыз.

Интернет ж

әне MMS параметрлері құрылғыңызға жүктелгеннен кейін, мобильді желі арқылы

интернетке

қосылу мүмкін болмаса немесе мультимедиалық хабар алмасу қызметі жұмыс

істемесе, желі ау

қымы, мобильді деректер және MMS мәселелеріне қатысты ақаулықтарды жою

бойынша

құрылғыңызға арналған кеңестерді www.sonymobile.com/support/ сайтынан қараңыз.

Қуат үнемдеу үшін STAMINA режимі қосылған болса, экран өшірілгенде барлық мобильді
деректер тасымалы кідіртіледі. Мұның салдарынан байланысқа қатысты мәселелер
туындаса, кейбір қолданбалар мен қызметтерді кідірту тізімінен шығарыңыз немесе
STAMINA

режимін уақытша өшіре тұрыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін STAMINA режимі

мүмкіндігіне жалпы шолу бөлімін 116-беттен қараңыз.

Интернет және MMS параметрлерін жүктеу

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қосымша... > Интернет параметрлері опциясын тауып
т

үртіңіз.

3

Қабылдау белгішесін т

үртіңіз. Параметрлер жүктелгеннен кейін күй жолағында

белгішесі пайда болып, мобильді деректер автоматты т

үрде қосылады.

Егер параметрлер құрылғыңызға жүктелмесе, мобильді желіңіздің сигнал күшін тексеріңіз.
Кедергі жоқ ашық жерге барып немесе терезеге жақындап, әрекетті қайталаңыз.

Ұялы деректердің қосулы не өшірулі екенін тексеру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Қосымша... > Ұялы желілер тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Мобильді деректер тасымалу белгі

қойылғанын не қойылмағанын тексеріңіз.

27

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Интернет және MMS параметрлерін қолмен қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қосымша... > Ұялы желілер тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Кіру нүктесінің атаулары > тарма

ғын түртіңіз.

4

Аты белгішесін т

үртіп, қажетті атауды енгізіңіз.

5

Қатынас нүктесі тарма

ғын түртіңіз де, қатынас нүктесі атауын енгізіңіз.

6

Барлы

қ басқа ақпаратты қажетінше енгізіңіз. Егер қандай ақпарат қажет екенін

білмесе

ңіз, қосымша мәліметтер алу үшін желі операторына хабарласыңыз.

7

Бол

ған кезде белгішесін түртіңіз, содан соң САҚТАУ түймесін түртіңіз.

8

Қосқан APN параметрін таңдау үшін APN атауының қасындағы радио түймесін түртіңіз.

Та

ңдағаннан кейін Интернет және MMS қызметтері үшін APN әдепкі APN параметрі

болады.

Жүктелген Интернет және MMS параметрлерін көру

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қосымша... > Ұялы желілер опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Кіру нүктесінің атаулары белгішесін т

үртіңіз.

4

Қосымша мәлімет көру үшін бар элементтердің кез келгенін түртіңіз.

Егер қолдануға болатын бірнеше байланыс болса, белсенді желі байланысы белгіленген
түймемен көрсетіледі.