Sony Xperia E4g - Ұялы желілерді таңдау

background image

Ұялы желілерді таңдау

Сіз т

үрған жерде қай ұялы желі бар болғанына байланысты құрылғы ұялы желілер арасында

автоматты т

үрде ауысады. Оған қоса, құрылғыны LTE, WCDMA немесе GSM сияқты белгілі бір

ұялы желі режимін пайдалануға қолмен орнатуға болады.

31

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Желі режимін таңдау

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қосымша... > Ұялы желілер опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Желі режимі опциясын т

үртіп, желі режимін таңдаңыз.

Басқа желіні қолмен таңдау

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қосымша... > Ұялы желілер > Желі операторлары
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Іздеу режимі т

үймешігін түртіп, Қолмен белгішесін таңдаңыз.

4

Желіні та

ңдаңыз.

Егер желіні қолмен таңдасаңыз, құрылғыңыз қолмен таңдалған желінің ауқымынан шығып
кеткен жағдайда да басқа желіні іздемейді.

Желіні автоматты таңдауды іске қосу үшін

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Қосымша... > Ұялы желілер > Желі операторлары
тарма

ғын тауып басыңыз.

3

Іздеу режимі > Автоматты таңдау тарма

ғын түртіңіз.

VPN

желілері