Sony Xperia E4g - Бейнекамера параметрлері

background image

Бейнекамера параметрлері

Бейнекамера параметрлерін реттеу

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Экранда

ғы параметрлер белгішелерінің бірін түртіңіз.

3

Барлы

қ параметрлерді көрсету үшін белгішесін түртіңіз.

4

Реттегі

ңіз келетін параметрді таңдап, одан кейін өзгеріс енгізіңіз.

Бейнекамера параметрлерін шолу

Бейне ажыратымдылығы

Бейне ажыратымдылы

ғын әр түрлі пішімдерге реттеңіз.

Толық HD
1920×1088(16:9)
16:9 кадр пішімі бар толы

қ HD (толық ажыратымдылығы жоғары) пішімі.

HD
1280×720(16:9)

86

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

16:9

қатысты HD (ажыратымдылығы жоғары) пішімі.

VGA
640×480(4:3)
4:3

қатысты бейне графикалар жиымы пішімі.

MMS
Мультимедиалы

қ хабарда жіберуге үйлесімді бейнелерді жазыңыз. Осы бейне пішімінің түсіру уақыты шектелген,

сонды

қтан осы бейне файлдарын мультимедиалық хабарға сыйғызуға болады.

Бұл параметрлер тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Кідірісті таймер

Кідірісті таймер к

өмегімен құрылғыны ұстамай-ақ бейне түсіруге болады. Оны барлық адам

бейнеде болуы

үшін пайдаланыңыз. Сонымен қатар, кідірісті таймерді бейне жазғанда дірілдемеу

үшін пайдалануыңызға болады.

Қосулы (10 секунд)
Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 10-секундтық кідірісті орнатыңыз.

Қосулы (2 секунд)
Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 10-секундтық кідірісті орнатыңыз.

Өшірулі
Камера экранын бас

қаннан кейін дереу бейне жазыла бастайды.

Smile Shutter™ (

бейне)

Бейнеге т

үсірмес бұрын камера қандай жымиюға реакция көрсететінін анықтау үшін Smile

Shutter™ функциясын

қолданыңыз.

Фокус режимі

Фокус параметрі бейнені

ң қай бөлігі анық болу керектігін басқарады. Үздіксіз автофокус қосулы

кезде, камера а

қ фокус жақтауындағы аумақты анық болуын қамтамасыз ету үшін фокусты

реттеп отырады.

Жекелей автофокустау
Камера автоматты т

үрде таңдалған нысанға фокусталады. Үздіксіз автофокус қосулы.

Беттерді табу
Экранда жа

қтаумен белгіленген бес бетке дейін бетті автоматты түрде табады. Камера автоматты түрде ең жақын бетке

фокусталады. Сондай-а

қ, экранда түрту арқылы қай бетке фокусталу керек екенін таңдауға болады. Камера экранын

т

үрткенде, қай бет таңдалғанын және фокуста екенін көрсететін сары жақтауды көрсетеді. Беттерді табу мүмкіндігі

барлы

қ көрініс түрінде пайдаланылмайды. Үздіксіз автофокус қосулы.

Нысанды бақылау
К

өрсеткіш тетік ішінде түрту арқылы нысанды таңдағанда, камера оны бақылайды.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Өлшеу

Б

ұл функция түсіргіңіз келетін суреттің жарығының түсуін өлшеу арқылы дұрыс теңестірілген

экспозицияны автоматты т

үрде анықтайды.

Ортасында
Экспозицияны суретті

ң ортасына қарай реттейді.

Орташа
Толы

қ суреттің жарық мөлшері негізінде экспозицияны есептейді.

Аймақ
Т

үсіргіңіз келетін суреттің ең кіші бөлігіндегі экспозицияны реттейді.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

87

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Бейнені тұрақтандырғыш

Бейне т

үсірген кезде құрылғыны қозғалтпай ұстау қиын. Тұрақтандырғыш қолдың аздап

қимылдауын елемеуге көмектеседі.

Микрофон

Бейнеге т

үсіру барысында айналадағы дыбыстарды жазуға немесе жазбауға болады.

Алдын ала көру

Т

үсіргеннен кейін бейнелерді алдын ала көруге болады.

Қосулы
Бейнені

ң алдын ала көрінісі түсірген соң бірден пайда болады.

Өңдеу
Бейне т

үсіргеннен кейін өңдеу үшін ашылады.

Өшірулі
Т

үсіргеннен кейін бейне сақталады және алдын ала көрініс ашылмайды.

Жарықтандырғыш

Жары

қ аз немесе арттан жарық түскен кезде бейне жазу үшін шам жарығын пайдаланыңыз.

Бейне жары

қтандырғышының белгішесі тек бейнекамера экранында қол жетімді.

Жары

қтандыру нашар болса да, кейде бейне сапасы жарықсыз жақсырақ болатынын

ұмытпаңыз.

Қосулы

Өшірулі

Көрініс таңдау

«К

өрініс таңдау» мүмкіндігі алдын ала бағдарламаланған бейне көріністерді пайдаланып, жалпы

жа

ғдайларға камераны жылдам реттеу үшін көмектеседі. Камера сапалы бейнені ұсына отырып,

та

ңдалған көріністі жақсарту үшін бірнеше параметрлерді анықтайды.

Өшірулі
«К

өрініс таңдау» мүмкіндігі өшірулі және бейнелерді қолмен түсіруге болады.

Нысан реңкін жұмсарту
Фон ж

ұмсақ болғанда бейне түсіру үшін пайдаланыңыз.

Пейзаж
Пейзажды

ң бейнелері үшін пайдаланыңыз. Камера алыс нысандарға фокусталады.

Түнгі режим

Қосылған кезде жарық сезгіштігі күшейеді. Әлсіз жарықтанған ортада пайдаланыңыз. Жылдам қозғалатын

нысандарды

ң бейнелері бұлдыр болуы мүмкін. Қолыңызды бір қалыпты ұстаңыз немесе тұғырды

пайдаланы

ңыз. Бейне сапасын жақсарту үшін өте жарық жерлерде түнгі режимді сөндіріңіз.

Жағажай
Те

ңіз немесе өзен жағасындағы көріністердің бейнелеріне пайдаланыңыз.

Қар
Со

ңына дейін ұсталған бейнелер болмауы үшін жарық ортада пайдаланыңыз.

Спорт
Тез

қозғалатын нысандардың бейнелері үшін пайдаланыңыз. Спорттық экспозиция уақыты қозғалыс кезіндегі

б

ұлыңғырлықты азайтады.

Кеш
Жары

ғы аз орталарда ғимарат ішінде бейне жазу үшін пайдаланыңыз. Бұл көрініс ғимарат ішіндегі фондық

жары

қты немесе май шам жарығын пайдаланады. Жылдам қозғалатын нысандардың бейнелері бұлдыр болуы

м

үмкін. Қолыңызды бір қалыпты ұстаңыз немесе тұғырды пайдаланыңыз.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

88

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.