Sony Xperia E4g - Беттерді табу

background image

Беттерді табу

Т

үсірілетін бетті фокустау үшін беттерді табу мүмкіндігін пайдалануға болады. Камера ақ

жа

қтаулармен белгіленген барлығы бес бетті автоматты түрде табады. Түсті қоршау, фокус үшін

қай беттің таңдалғанын көрсетеді. Фокус камераға ең жақын тұрған бетке қойылады. Сондай-ақ,

қай бет фокуста болуын таңдау үшін жақтаулардың бірін түртуге болады.

Беттерді табу функциясын қосу

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

т

үймесін түртіп, белгішесін таңдаңыз.

3

т

үймесін түртіңіз, содан соң түймесін түртіңіз.

4

Фокус режимі > Беттерді табу тарма

ғын түртіңіз.

Беттерді табу функциясын пайдалану арқылы суретке түсіру

1

Камера ашы

қ тұрғанда және Беттерді табу тармағы орнатылғанда, камераны

субъектіге ба

ғыттаңыз. Ең көбі бес бет анықталады және әр бет жақтаумен қоршалады.

2

Фокус

қа алатын жақтауды түртіңіз. Фокусты камера автоматты түрде алу керек болса,

т

үртпеңіз.

3

Т

үсті жақтау қай бет фокуста екенін көрсетеді. Сурет түсіру үшін экранды түртіңіз.