Sony Xperia E4g - Фотокамера параметрлері

background image

Фотокамера параметрлері

Фотокамера параметрлерін реттеу

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Барлы

қ параметрлерді көрсету үшін түртіңіз.

3

Реттегі

ңіз келетін параметрді таңдаңыз, содан кейін қалауыңызша түзетіңіз.

Фотокамера параметрлерін қарау

Ажыратымдылық

Суретке т

үсірмес бұрын бірнеше ажыратымдылық және енінің биіктікке қатысын таңдаңыз.

Ажыратымдылы

ғы жоғары фотосурет жадта көбірек орынды қажет етеді.

5MP
2560×1920(4:3)
4:3

қатысты 5 мегапиксел ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде көру немесе жоғары ажыратымдылықта

басып шы

ғару қажет фотосуреттерге ыңғайлы.

3MP
2560×1440(16:9)
16:9

қатысты 3 мегапиксел ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде көруге арналған фотосуреттер үшін

қолайлы.

2MP
1920×1088(16:9)
16:9

қатысты 2 мегапиксел ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде көруге арналған фотосуреттер үшін

қолайлы.

2MP
1600×1200(4:3)
4:3

қатысты 2 мегапиксел ажыратымдылығы. Кең пішімді емес дисплейлерде көру немесе жоғары ажыратымдылықта

басып шы

ғару қажет фотосуреттерге ыңғайлы.

VGA
640×480(4:3)
4:3

қатысты бейне графикалар жиымы пішімі.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Кідірісті таймер

Кідірісті таймермен

құрылғыны ұстамастан суретке түсіруге болады. Бұл функцияны

автопортреттер немесе барлы

ғы болатын топтық фотосуреттер үшін пайдаланыңыз. Сонымен

қатар кідірісті таймерді суретке түсіргенде дірілдемеу үшін пайдалануыңызға болады.

Қосулы (10 секунд)
Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 10-минуттық кідірісті орнатыңыз.

Қосулы (2 секунд)
Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 10-минуттық кідірісті орнатыңыз.

Өшірулі
Сурет камера экранын бас

қаннан кейін дереу түсіріледі.

Smile Shutter™

Суретке т

үсірмес бұрын камера қандай жымиюға әрекет ететінін анықтау үшін Smile Shutter™

функциясын

қолданыңыз.

Фокус режимі

Фокус функциясы фотосуретті

ң қай бөлігі анық болу керектігін басқарады. Үздіксіз автофокус

қосулы кезде, камера түрлі түсті фокус жақтауындағы аумақты анық болуын қамтамасыз ету

үшін фокусты реттеп отырады.

Жекелей автофокустау

83

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Камера автоматты т

үрде таңдалған нысанға фокусталады. Үздіксіз автофокус қосулы. Сары фокус жақтауы көк түске

боялып, фокус орнатыл

ғанша камера экранын түртіп, ұстап тұрыңыз. Сурет саусақты жібергенде түсіріледі.

Беттерді табу
Экранда жа

қтаумен белгіленген бес бетке дейін бетті автоматты түрде табады. Камера автоматты түрде ең жақын бетке

фокусталады. Сондай-а

қ, экранда түрту арқылы қай бетке фокусталу керек екенін таңдауға болады. Камера экранын

т

үрткенде, қай бет таңдалғанын және фокуста екенін көрсететін көк жақтауды көрсетеді. Беттерді табу мүмкіндігі

барлы

қ көрініс түрінде пайдаланылмайды. Үздіксіз автофокус қосулы.

Фокусты түрту
Фокус аума

ғын орнату үшін камера экранындағы арнайы аумақты түртіңіз. Үздіксіз автофокус өшірулі. Сары фокус

жа

қтауы көк түске боялып, фокус орнатылғанша камера экранын түртіп, ұстап тұрыңыз. Сурет саусақты жібергенде

т

үсіріледі.

Нысанды бақылау
К

өрсеткіш тетік ішінде түрту арқылы нысанды таңдағанда, камера оны бақылайды.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

HDR

Арт

қы жарық деңгейі жоғары болғанда немесе қарама-қарсылық анық болған жағдайларда

фотосурет т

үсіру үшін HDR (жоғары динамикалық ауқым) параметрін пайдаланыңыз. HDR

параметрі кішігірім элементтерді

ң жоғалуының орнын толтырады және қараңғы әрі жарық

аума

қтары дұрыс көрсетілген сурет жасайды.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

ISO

ISO сезімталды

ғын арттыру арқылы қараңғы жағдай немесе нысандардың жылжуы нәтижесінде

туында

ған кескін бұлыңғырлығын төмендетуге болады.

Авто
ISO сезімталды

ғын автоматты түрде орнатады.

100
ISO сезімталды

ғын 100 шамасына орнатады.

200
ISO сезімталды

ғын 200 шамасына орнатады.

400
ISO сезімталды

ғын 400 шамасына орнатады.

800
ISO сезімталды

ғын 800 шамасына орнатады.

1600
ISO сезімталды

ғын 1600 шамасына орнатады.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Өлшеу

Б

ұл функция түсіргіңіз келетін суреттің жарығының түсуін өлшеу арқылы дұрыс теңестірілген

экспозицияны автоматты т

үрде анықтайды.

Ортасында
Экспозицияны суретті

ң ортасына қарай реттейді.

Орташа
Толы

қ суреттің жарық мөлшері негізінде экспозицияны есептейді.

Аймақ
Т

үсіргіңіз келетін суреттің ең кіші бөлігіндегі экспозицияны реттейді.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

84

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Кескін тұрақтандырғышы

С

үретке түсірген кезде құрылғыны қозғалтпай ұстау қиын болуы мүмкін. Тұрақтандырғыш

қолдың аздап қимылдауын елемеуге көмектеседі.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Алдын ала көру

Т

үсіргеннен кейін суреттерді не бейнелерді алдын ала көруге болады.

Шексіз
Фотосуретті

ң не бейненің алдын ала көрінісі түсірген соң бірден пайда болады.

5

секунд

Фотосуретті

ң не бейненің алдын ала көрінісі түсірген соң 5 секундтан кейін пайда болады.

3

секунд

Фотосуретті

ң не бейненің алдын ала көрінісі түсірген соң 3 секундтан кейін пайда болады.

Өңдеу
Фотосурет не бейне т

үсіргеннен кейін өңдеу үшін ашылады.

Өшірулі
Т

үсіргеннен кейін фотосурет не бейне сақталады және алдын ала көрініс ашылмайды.

Бетті тіркеу

Аны

қталғанда көрсеткіш тетік автоматты түрде бағытталуы үшін, Камера қолданбасын

пайдаланып беттерді тіркеуге болады.

Жарықтандырғыш

Жары

қ аз немесе арттан жарық түскен кезде суретке түсіру үшін жарықтандырғышты

пайдаланы

ңыз. Камера экранындағы жарықтандырғыш белгішесін түрткенде, келесі опциялар

қол жетімді болады:

Авто
Камера жары

қ жағдайы жарықтандырғышты қажет ететінін не қажет етпейтінін автоматты түрде анықтайды.

Толтыру жарығы
Фон нысаннан жары

қ болған кезде осы параметрді пайдаланыңыз. Бұл қажетсіз қараңғы көлеңкелерді жояды.

Қызыл көз әсерін азайту
Суретке т

үсірген кезде көздердің қызыл реңкін азайтады.

Өшірулі
Жары

қтандырғыш өшірілген. Кейде жарықтандырғышсыз, жарық нашар болса да, фотосуреттің сапасы жақсы

болады. Жары

қтандырғышсыз жақсы сапалы суретке түсіру үшін қолды қозғалтпау керек. Фотосуреттер

б

ұлдырамауы үшін кідірісті таймерді пайдаланыңыз.

Жарқыл
Суретке т

үсіргенде қолшам не камера жарығы іске қосылады.

Көрініс таңдау

Алдын ала ба

ғдарламаланған көріністер арқылы жалпы жағдайларға камераны жылдам реттеу

үшін «Көрініс таңдау» мүмкіндігін пайдаланыңыз. Камера сапалы фотосуретті ұсына отырып,

та

ңдалған көріністі жақсарту үшін бірнеше параметрлерді анықтайды.

Өшірулі
«К

өрініс таңдау» мүмкіндігі өшірулі және фотосуреттерді қолмен түсіруге болады.

Тері реңін жұмсарту
Ке

ңейтілген әсемдік әсері арқылы беттердің фотосуреттерін түсіріңіз.

Нысан реңкін жұмсарту
Фон ж

ұмсақ болғанда фотосурет түсіру үшін пайдаланыңыз.

Қозғ. бұлдыр. қарсы

Қараңғылау көріністі түсірген кезде, камераның дірілін азайту үшін пайдаланыңыз.

85

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Пейзаж
Пейзажды

қ фотосуреттерге пайдаланыңыз. Камера алыс нысандарға фокусталады.

Артқы жарықты түзетудің HDR

Қарама-қарсылығы жоғары суреттерде кішігірім элементтерді жақсарту үшін пайдаланыңыз. Ендірілген артқы

жары

қ деңгейін түзету функциясы кескінді талдап, жарығы тиімді сурет шығару үшін оны автоматты түрде

реттейді.

Түнгі портрет
Т

үнде портрет фотосуреттерін түсіргенде немесе жарық аз орталарда пайдаланыңыз. Ұзақ экспозиция

уа

қытына байланысты, камераны қимылдатпай ұстау немесе қозғалмайтын бетке орналастыру керек.

Түнгі көрініс
Т

үнде сурет түсіргенде немесе жарық аз орталарда пайдаланыңыз. Ұзақ экспозиция уақытына байланысты,

камераны

қимылдатпай ұстау немесе қозғалмайтын бетке орналастыру керек.

Түнде қолмен түсіру
Шуды

ң және бұлыңғырлықтың төменгі деңгейі бар өзгертуге болатын қараңғы жерде фотосуретке түсіру үшін

пайдаланы

ңыз.

Жоғары сезімталдық
Жары

ғы аз жерлерде жарқылсыз фотосуретке түсіру үшін пайдаланыңыз. Бұлыңғырлықты азайту.

Тағам
Та

ғам орналасуын жарық түсте түсіру үшін пайдаланыңыз.

Үй жануары

Үй жануарларын фотосуретке түсіру үшін пайдаланыңыз. Бұлыңғырлық пен қызыл көзді азайтады.

Жағажай
Те

ңіз немесе өзен жағасындағы көріністерді фотосуретке түсіру үшін пайдаланыңыз.

Қар
Арты

қ ұсталған суреттерді болдырмау үшін жарық орталарда пайдаланыңыз.

Кеш
Жары

ғы аз орталарда ғимарат ішінде фотосуреттерді түсіру үшін пайдаланыңыз. Бұл көрініс ғимарат ішіндегі

фонды

қ жарықты немесе май шам жарығын пайдаланады. Ұзақ экспозиция уақытына байланысты, камераны

қимылдатпай ұстау немесе қозғалмайтын бетке орналастыру керек.

Спорт
Жылдам

қозғалып бара жатқан денелерді суретке түсіру үшін пайдаланыңыз. Спорттық экспозиция уақыты

қозғалыс кезіндегі бұлыңғырлықты азайтады.

Құжат
М

әтін немесе суреттердің фотосуреттері үшін пайдаланыңыз. Фотосуретке күшейтілген, анық контрастты

береді.

Отшашу
Отшашуларды толы

қтай фотосуретке түсіру үшін пайдаланыңыз.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.