Sony Xperia E4g - Фотосуреттерге түсіру және бейнелер жазу

background image

Фотосуреттерге түсіру және бейнелер жазу

1

Үлкейту немесе кішірейту

2

Негізгі камера экраны

3

Фотосуреттер мен бейнелерді к

өру

4

Фотосуреттерге т

үсіру немесе бейнеклиптер жазу

5

Бір

қадам артқа қайту немесе камерадан шығу

6

Т

үсіру режимінің параметрлерін өзгерту

7

Камера параметрлері мен т

өте жолдарына кіру

8

Алды

ңғы камера

Құлыптау экранынан фотосурет түсіру

1

Экранды іске

қосу үшін қуат түймесін жылдам басыңыз.

2

Камераны іске

қосу үшін, белгішесін түртіп ұстап тұрыңыз да, одан кейін оны жоғары

с

үйреңіз.

3

Камера ашыл

ғаннан кейін түймесін түртіңіз.

Экранды түрту арқылы фотосурет түсіру

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

т

үймесін түртіңіз, содан соң түймесін түртіңіз.

3

Түртіп түсіру жанында

ғы слайдерді оң жаққа қарай сырғытыңыз.

4

Камераны нысан

ға бағыттаңыз.

5

Авто фокусты іске

қосу үшін экрандағы прожектормен түсіруді тұртіп тұрыңыз. Фокус

жа

қтауы көк түспен боялғанда, суретке түсіру үшін саусағыңызды алыңыз.

Экрандағы камера түймесін түрту арқылы фотосурет түсіру

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Камераны нысан

ға бағыттаңыз.

3

Экранда

ғы камера түймесін түртіңіз. Сурет саусағыңызды жібергенде түсіріледі.

Алдыңғы камераны пайдалану арқылы автопортрет түсіру

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

т

үймесін түртіңіз.

3

Сурет т

үсіру үшін экрандық камера түймесін түртіңіз. Сурет саусағыңызды жібергенде

т

үсіріледі.

Фотокамераның жарқылын пайдалану

1

Камера ашыл

ғанда, белгішесін түртіңіз.

2

Қажетті жарықтандырғыш параметрін таңдаңыз.

3

Суретке т

үсіру.

77

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Масштабтау функциясын пайдалану

Камера ашы

қ кезде дыбыс деңгейін реттеу пернесін жоғары не төмен басыңыз.

Камера ашы

қ кезде камера экранға екі саусақпен тиіп, оларды біріктіріңіз не айырыңыз.

Бейне жазу

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Камераны нысан

ға бағыттаңыз.

3

Жазуды бастау

үшін түймесін түртіңіз.

4

Бейнені жазу барысында кідірту

үшін түймесін түртіңіз. Жазуды жалғастыру үшін

т

үймесін түртіңіз.

5

Жазуды то

қтату үшін түймесін түртіңіз.

Бейнені жазу барысында фотосурет түсіру

Бейнені жазу барысында фотосурет т

үсіру үшін белгішесін түртіңіз. Фотосурет

сауса

ғыңызды жібергенде түсіріледі.

Фотосуреттер мен бейнелерді көру

1

Камераны іске

қосып, фотосуретті не бейнені ашу үшін нобайды түртіңіз.

2

Фотосуреттер мен бейнелерді к

өру үшін солға не оңға жанап өтіңіз.

Түсірілген фотосуретті не жазылған бейнені жою

1

Жой

ғыңыз келетін фотосуретке не бейнеге өтіңіз.

2

т

үймесін көрсету үшін экранды түртіңіз.

3

т

үймесін түртіңіз.

4

Растау

үшін Жою түймесін түртіңіз.