Sony Xperia E4g - Контактілерді тасымалдау

background image

Контактілерді тасымалдау

Контактілерді жа

ңа құрылғыға тасымалдаудың бірнеше жолы бар. Контактілерді онлайн есептік

жазбадан синхрондау

ға немесе контактілерді тікелей басқа құрылғылардан импорттауға болады.

Контактілерді компьютер көмегімен тасымалдау

Xperia™ Transfer — ескі

құрылғыдан контактілерді жинап алып, жаңа құрылғыға тасымалдауға

к

өмектесетін қолданба. Xperia™ Companion компьютер бағдарламасының ішіндегі Xperia™

Transfer

қолданбасы iOS/iCloud және Android™ жүйелерімен жұмыс істейтін мобильді

құрылғыларды қолдайды. iOS құрылғысынан ауысып жатқан болсаңыз, App Matching мүмкіндігі

iOS

қолданбаларының Android баламаларын ұсынады.

Xperia™ Transfer

қолданбасын пайдалану үшін мыналар қажет:

Интернетке

қосылған компьютер.

Жа

ңа Android™ құрылғысы.

Жа

ңа Android™ құрылғысының USB кабелі.

Ескі

құрылғыңыз.

Ескі

құрылғыңыздың USB кабелі.

Ескі құрылғыңыз керек болмауы мүмкін. iOS құрылғылары үшін тікелей iCloud жүйесіне
қосылуға немесе жергілікті қосалқы көшірмені қолдануға болады. Бұрынғы Sony
құрылғылары үшін жергілікті қосалқы көшірмелерді қолдануға болады.

Контактілерді жаңа құрылғыға тасымалдау

1

Ба

ғдарламалық құрал әлі орнатылмаған болса, (дербес компьютерде немесе Mac

®

компьютерінде) http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion мекенжайынан
Xperia™ Companion

қолданбасын іздеп, жүктеп алыңыз.

2

Орнат

қаннан кейін Xperia™ Companion бағдарламалық құралын ашып, одан кейін Xperia™

Transfer т

үймесін басыңыз да, контактілерді тасымалдау үшін тиісті нұсқауларды

орында

ңыз.

Онлайн есептік жазбаны пайдаланып контактілерді тасымалдау

Ескі

құрылғы не компьютер ішіндегі контактілерді Google Sync™, Facebook™ не Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

сия

қты қызметіндегі онлайн есептік жазбамен синхрондасаңыз,

контактілерді жа

ңа құрлығыға есептік жазбаны пайдаланып тасымалдауға болады.

Синхрондау есептік жазбасын пайдаланып контактілерді жаңа құрылғымен
синхрондау

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін, кейін Параметрлер > Есептік жазбалар және қадамдастыру

т

үймесін түртіңіз.

3

Контактілерді синхрондау керек есептік жазбаны та

ңдаңыз да, > Қазір синхрондау

т

үймесін түртіңіз.

Контактілерді синхрондау мүмкін болуы үшін, тиісті синхрондау есептік жазбасын кіру
керек.

Контактілерді тасымалдаудың басқа әдістері

Ескі

құрылғыдан жаңа құрылғыға контактілерді тасымалдаудың басқа бірнеше әдісі бар.

Мысалы, контактілерді жад картасына к

өшіруге, Bluetooth

®

технологиясын пайдалану

ға немесе

контактілерді SIM картасына са

қтауға болады. Ескі құрылғыдан контактілерді тасымалдау туралы

на

қтырақ ақпарат алу үшін тиісті пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

54

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Жад картасынан контактілерді импорттау

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

белгішесін басып, Контактілерді импорттау > Сақтау картасы тарма

ғын

т

үртіңіз.

3

Импортталатын файлдарды та

ңдап, OK түймесін түртіңіз.

Контактілерді Bluetooth

®

технологиясын пайдаланып импорттау

1

Bluetooth

®

функциясы

қосылғанын және құрылғы көрінетіндей орнатылғанын тексеріңіз.

2

Құрылғыға кіріс файл туралы ескертілгенде, күй тақтасын төмен қарай сүйреңіз де, файл

тасымалдауын

қабылдау үшін ескертуді түртіңіз.

3

Файлды тасымалдауды бастау

үшін Қабылдау түймесін түртіңіз.

4

К

үй тақтасын төмен сүйреңіз. Тасымалды аяқтағаннан кейін, ескертуді түртіңіз

5

Алын

ған файлды түртіңіз.

SIM

картасынан контактілерді импорттау

Контактілерді SIM картасы арқылы тасымалдағанда ақпарат жоғалуы не бірнеше контакт
жазбасы жасалуы мүмкін.

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіңіз, содан соң белгішесін түртіңіз.

2

белгішесін, содан со

ң Контактілерді импорттау > SIM карта түймесін түртіңіз.

3

Жеке бір контактіні импорттау

үшін контактіні тауып, оны түртіңіз. Барлық контактілерді

импорттау

үшін Барлығын импорттау түймесін түртіңіз.