Sony Xperia E4g - Сигнал және сағат

background image

Сигнал және сағат

Бір немесе бірнеше сигналдарды реттеуге ж

әне құрылғыға сақталған кез келген дыбысты дабыл

сигналы ретінде пайдалану

ға болады. Құрылғы өшірулі болғанда дабыл шықпайды. Бірақ

дыбыссыз режимге

қойылғанда шығады.

К

өрсетілген сигнал уақытының пішімі 12 сағаттық немесе 24 сағаттық секілді жалпы уақыт

параметрлері

үшін таңдалған пішіммен бірдей.

1

Сигналды

ң негізгі экранына кіру

2

Әлемдік сағатты көру және параметрлерді реттеу

3

Секундомер функциясына кіру

4

Таймер функциясына кіру

110

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

5

Са

ғатқа арналған күн және уақыт параметрлерін ашу

6

Сигналды

қосу немесе өшіру

7

Опцияларды к

өру

8

Жа

ңа сигнал қосу

Жаңа дабылды орнату

1

Негізгі экранда белгішесін т

үртіңіз.

2

Дабыл және сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

белгішесін т

үртіңіз.

4

Уақыт т

үймесін түртіп, жоғары және төмен жылжыту арқылы уақытты реттеңіз.

5

Орнату белгішесін т

үртіңіз.

6

Қажет болса, басқа дабыл параметрлерін өңдеңіз.

7

Дайын белгішесін т

үртіңіз.

Дыбысталғанда дабылды кейінге қалдыру

Кейінге қалдыру белгішесін т

үртіңіз.

Дабыл дыбысы шыққан кезде оны өшіру

жола

ғын оңға қарай сүйреңіз.

Кейінге қалдырылған дабылды өшіру үшін, күй жолағын төмен сүйреп, Хабарландыру
панелін ашыңыз да, түймесін түртіңіз.

Қолданыстағы сигналды өңдеу

1

Сигнал ж

әне сағат бағдарламасын ашып, өңдеу қажет сигналды басыңыз.

2

Қажетті өзгертулерді енгізіңіз.

3

Дайын т

үймесін басыңыз.

Сигналды қосу немесе өшіру

Сигнал ж

әне сағат бағдарламасын ашып, сигнал жанындағы жүгірткіні қосу немесе өшіру

параметріне жылжыты

ңыз.

Сигналды жою

1

Сигнал ж

әне сағат бағдарламасын ашып, жойылатын дабылды түртіп ұстап тұрыңыз.

2

Дабылды жою т

үймесін түртіңіз, содан соң Иә түймесін түртіңіз.

Сигналға дыбыс орнату

1

Сигнал ж

әне сағат бағдарламасын ашып, өңдеу қажет сигналды түртіңіз.

2

Музыка файлдарынан та

ңдау үшін Дабыл дыбысы белгішесін түртіп, опцияны

та

ңдаңыз немесе белгішесін түртіңіз.

3

Дайын белгішесін екі рет т

үртіңіз.

Қайталанатын сигналды орнату

1

Сигнал ж

әне сағат бағдарламасын ашып, өңдеу қажет сигналды басыңыз.

2

Қайталау т

үймесін түртіңіз.

3

Қажетті күндердің ұяшықтарына бегі қойып, OK түймесін басыңыз.

4

Дайын т

үймесін басыңыз.

Сигналдың дірілдеу функциясын іске қосу

1

Сигнал ж

әне сағат бағдарламасын ашып, өңдеу қажет сигналды басыңыз.

2

Дірілдеу

ұяшығына белгі қойыңыз.

3

Дайын т

үймесін басыңыз.

Құрылғы дыбыссыз режимде болғанда дыбысталу үшін сигналдар орнату

1

Сигнал ж

әне сағат бағдарламасын ашып, өңдеу қажет сигналды басыңыз.

2

Дабыл дыб-з режимде

ұяшығына белгі қойып, Дайын түймесін басыңыз.

111

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.