Sony Xperia E4g - Мазмұны

background image

Мазмұны

Бастау........................................................................................... 6

Осы пайдаланушы н

ұсқаулығы туралы................................................................ 6

Құрылғыны шолу.....................................................................................................6
Құрастыру................................................................................................................ 7
Экран

қорғанысы..................................................................................................... 9

Құрылғыны бірінші рет іске қосу............................................................................9
Ма

ған Google™ есептік жазбасы не үшін қажет?............................................... 10

Құрылғыны зарядтау............................................................................................ 11

Негіздерді үйрену..................................................................... 12

Сенсорлы экранды пайдалану..............................................................................12
Экранды

құлыптау және құлыпты ашу............................................................... 14

Негізгі экран............................................................................................................ 14
Қолданбалар экраны............................................................................................. 16
Жылжу ба

ғдарламалары.......................................................................................17

Ша

ғын бағдарламалар..........................................................................................17

Виджеттер...............................................................................................................18
Т

өте жолдар және қалталар.................................................................................19

Фон ж

әне тақырыптар........................................................................................... 20

Скриншот т

үсіру..................................................................................................... 21

К

үй және ескертулер............................................................................................. 21

К

үй тақтасындағы белгішелер............................................................................. 22

Ба

ғдарламаларға жалпы шолу.............................................................................24

Қолданбаларды жүктеп алу....................................................26

Google Play™ торабынан

қолданбаларды жүктеп алу.......................................26

Бас

қа көздерден қолданбаларды жүктеп алу.....................................................26

Интернет және желілер............................................................27

Интернетте шолу....................................................................................................27
Интернет ж

әне MMS параметрлері ..................................................................... 27

Wi-Fi® ..................................................................................................................... 28
Мобильді деректер байланысымен б

өлісу.......................................................... 30

Деректерді пайдалануды бас

қару........................................................................ 31

Ұялы желілерді таңдау......................................................................................... 31
VPN желілері...........................................................................................................32

Құрылғыдағы деректерді синхрондау................................. 33

Онлайн есептік жазбаларымен синхрондау.........................................................33
Microsoft® Exchange ActiveSync®

қызметімен синхрондау................................ 33

Негізгі параметрлер..................................................................35

Кіру параметрлері.................................................................................................. 35
Дыбыс,

қоңырау үні және дыбыс көлемі............................................................ 35

2

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

SIM картасын

қорғау .............................................................................................36

Экран параметрлері............................................................................................... 37
Арман...................................................................................................................... 37
Экранды

құлыптау.................................................................................................38

Тіл параметрлері.................................................................................................... 39
К

үн және уақыт......................................................................................................40

Шы

ғарылатын дыбысты жақсарту....................................................................... 40

Мәтін теру...................................................................................42

Экранды

қ пернетақта............................................................................................42

Телефон пернета

қтасы......................................................................................... 43

Ауызша енгізу к

өмегімен мәтін енгізу.................................................................. 44

М

әтін түзету........................................................................................................... 44

Xperia пернета

қтасын дербестендіру...................................................................45

Қоңырау соғу.............................................................................46

Қоңырау соғу......................................................................................................... 46
Қоңырау қабылдау................................................................................................47
А

ғымдағы қоңыраулар......................................................................................... 49

Қоңыраулар журналын қолдану...........................................................................49
Қоңырау бағытын өзгерту....................................................................................50
Қоңырауларға тыйым салу...................................................................................50
Бірнеше

қоңыраулар............................................................................................. 51

Конференция байланыстары................................................................................ 52
Дауыс поштасы...................................................................................................... 52
Жедел

қоңыраулар................................................................................................52

Контактілер ............................................................................... 54

Контактілерді тасымалдау.....................................................................................54
Контактілерді іздеу ж

әне көру.............................................................................. 55

Контактілерді

қосу және өңдеу............................................................................ 56

Медициналы

қ және төтенше жағдай байланыс ақпаратын қосу..................... 57

Та

ңдаулылар мен топтар......................................................................................58

Контакт а

қпаратын жіберу.....................................................................................59

Контактілер

қолданбасында қайталанатын жазбаларды болдырмау.............. 59

Контактілерді

ң қосалқы көшірмесін жасау..........................................................59

Хабар алмасу және әңгімелесу.............................................. 61

Хабарларды о

қу және жіберу............................................................................... 61

Хабарларды

ұйымдастыру................................................................................... 62

Хабарлама жіберушіге

қоңырау соғу...................................................................63

Хабар алмасу параметрлері..................................................................................63
Лездік хабар алмасу ж

әне бейне чат................................................................... 63

Электрондық пошта................................................................. 64

Электронды

қ поштаны орнату..............................................................................64

Электронды

қ хат жіберу және алу....................................................................... 64

3

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Электронды

қ хатты қарап алу тақтасы............................................................... 65

Электронды

қ пошта хабарларын ұйымдастыру.................................................66

Электронды

қ пошта жазбасының параметрлері................................................67

Gmail™.................................................................................................................... 67

Музыка .......................................................................................69

Құрылғыға музыка тасымалдау ..........................................................................69
Музыка ты

ңдау.......................................................................................................69

Walkman® негізгі экран м

әзірі............................................................................... 70

Ойнату тізімдері......................................................................................................71
Музыкамен б

өлісу..................................................................................................72

Дыбысты жа

қсарту.................................................................................................72

Визуализатор .........................................................................................................72
TrackID™ технологиясы ар

қылы музыканы тану................................................73

FM

радиосы............................................................................... 75

Радионы ты

ңдау.................................................................................................... 75

Та

ңдаулы радио арналар......................................................................................76

Дыбыс параметр/і...................................................................................................76

Камера........................................................................................ 77

Фотосуреттерге т

үсіру және бейнелер жазу....................................................... 77

Беттерді табу.......................................................................................................... 78
Жыми

ған жүздерді түсіру үшін Smile Shutter™ технологиясын пайдалану..... 78

Фотосуреттерге географиялы

қ орын қосу...........................................................79

Жалпы камера параметрлері................................................................................ 79
Фотокамера параметрлері.....................................................................................83
Бейнекамера параметрлері...................................................................................86

Альбомдағы фотосуреттер мен бейнелер.......................... 89

Фотосуреттер мен бейнелерді к

өру......................................................................89

Фотосуреттермен, бейнелермен б

өлісу және оларды басқару.........................90

Фотосуреттерді

өңдеу қолданбасын пайдаланып суреттерді өңдеу............... 91

Бейнелерді «Фильм жасаушы» ба

ғдарламасы арқылы өңдеу.........................92

Фотосуреттер мен бейнелерді жасыру.................................................................92
Альбом басты беті м

әзірі...................................................................................... 93

Картадан фотосуреттерді к

өру............................................................................. 94

Бейнежазбалар......................................................................... 96

Фильмдер

қолданбасында бейнелерді көру....................................................... 96

Бейне мазм

ұнды құрылғыға тасымалдау ..........................................................97

Бейне мазм

ұнды басқару......................................................................................97

Байланыс мүмкіндігі................................................................ 98

Құрылғының экран көшірмесін сыммен теледидарда көрсету........................98
DLNA Certified™

құрылғыларымен мазмұн ортақтастыру................................ 98

Bluetooth® сымсыз технологиясы.......................................................................101

4

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Уақытыңызды үнемдейтін Smart бағдарламалары мен

мүмкіндіктері........................................................................... 104

Smart Connect м

үмкіндігімен керек-жарақтар мен параметрлерді басқару....104

Саяхат және карталар............................................................ 106

Орынды аны

қтау қызметтерін қолдану............................................................. 106

Google Maps™ ж

әне шарлау...............................................................................106

Саяхат кезінде деректер а

ғынын пайдалану.....................................................107

Ұшақ режимі.........................................................................................................108

Күнтізбе және оятар............................................................... 109

К

үнтізбе.................................................................................................................109

Сигнал ж

әне сағат............................................................................................... 110

Қолдау және техникалық қызмет көрсету..........................112

Құрылғыңызға арналған қолдау....................................................................... 112
Компьютер

құралдары........................................................................................ 112

Құрылғыны жаңарту........................................................................................... 113
Жо

ғалған құрылғыны табу ................................................................................114

Құрылғының идентификациялық нөмірін табу................................................115
Батарея мен

қуатты басқару.............................................................................. 115

Жад ж

әне сақтау орны........................................................................................ 117

Файлдарды компьютермен бас

қару................................................................... 118

Мазм

ұнның қосалқы көшірмесін жасау және қалпына келтіру......................119

Құрылғыда диагностикалық сынақтарды іске қосу......................................... 121
Құрылғыны қайта іске қосу және бастапқы қалпына келтіру.........................122
Құрылғыны қайта өңдеу.................................................................................... 123
Қызметтер мен мүмкіндіктердің шектеулері.....................................................123
Құқықтық ақпарат...............................................................................................124

5

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.