Sony Xperia E4g - Дыбысты жақсарту

background image

Дыбысты жақсарту

Эквалайзер көмегімен дыбыс сапасын жақсарту

1

Walkman® ба

ғдарламасы ашық кезде белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбысты жақсарту тарма

ғын түртіңіз.

3

Дыбысты

қолмен реттеу үшін жиілік ауқымдарының түймелерін жоғары немесе төмен

қарай сүйреңіз. Дыбысты автоматты түрде реттеу үшін түймесін түртіп, бір мәнерді

та

ңдаңыз.

Көлемді дыбыс мүмкіндігін қосу

1

Walkman® ба

ғдарламасы ашық кезде белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбысты жақсарту > Параметрлер > Көлемді дыбыс
(VPT)

п

әрмендерін түртіңіз.

3

Параметрді та

ңдаңыз да, растау үшін OK түймесін басыңыз.