Sony Xperia E4g - Xperia пернетақтасын дербестендіру

background image

пернетақтасын дербестендіру

Экран пернета

қтасы арқылы мәтін енгізген кезде жазу тілдеріне, мәтінді болжауға және түзетуге,

бос орындарды автоматты т

үрде қоюға және жылдам нүкте қоюға арналған опцияларды

орнату

ға көмектесетін пернетақта және басқа да мәтін енгізу параметрлеріне кіруге болады.

Жазу м

әнеріңізді зерттеу үшін пернетақта электрондық поштадан және басқа бағдарламалардан

деректерді пайдалана алады. Жылдам ж

ұмысты бастау үшін ең негізгі параметрлер арқылы іске

қосылатын «Жекелендіру» нұсқауы да бар.

Экран пернетақтасының параметрлеріне кіру

1

Экранды

қ пернетақта арқылы мәтінді енгізген кезде белгішесін түртіңіз.

2

белгішесін, одан кейін Пернетақта параметрлері опциясын т

үртіп, параметрлерді

қажетті түрде өзгертіңіз.

3

М

әтіндік енгізу үшін жазу тілін қосу керек болса, Жазу тілдері опциясын түртіп, тиісті

құсбелгілерді қойыңыз.

4

Растау

үшін OK түймесін түртіңіз.

Сөз ұсыну параметрлерін өзгерту

1

Экранды

қ пернетақта арқылы мәтінді енгізген кезде белгішесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз, содан соң Пернетақта параметрлері > Сөз ұсыныстары

т

үймесін түртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз.

Кірістіру әдісін таңдау

1

Экранды

қ пернетақта арқылы мәтін енгізген кезде Хабарландыру тақтасын ашу үшін күй

жола

ғын төмен қарай сырғытыңыз, содан соң

белгішесін т

үртіңіз.

2

Опцияны та

ңдаңыз.

Жазу мәнерін пайдалану

1

Экранды

қ пернетақта арқылы мәтінді енгізген кезде белгішесін түртіңіз.

2

белгішесін т

үртіп, содан соң Пернетақта параметрлері > Менің жазу

мәнерімді пайдалану т

үймесін түртіңіз де, көзді таңдаңыз.

Пернетақтаның орналасу нұсқасын таңдау

Пернетақтаға арналған орналасудың нұсқаулары экрандық барлық енгізу тілдерінде
қолжетімді бола бермейді.

1

Экранды

қ пернетақта арқылы мәтінді енгізген кезде белгішесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз, содан соң Пернетақта параметрлері түймесін түртіңіз.

3

Жазу тілдері т

үймесін түртіңіз, содан соң түймесін түртіңіз.

4

Пернета

қтаның орналасу нұсқасын таңдаңыз.

5

Растау

үшін OK түймесін түртіңіз.

45

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.