Sony Xperia E4g - Дыбыс, қоңырау үні және дыбыс көлемі

background image

Дыбыс, қоңырау үні және дыбыс көлемі

Құрылғыдағы кіріс қоңыраулары мен ескертпелер үшін қоғырау үні дыбысының деңгейін,

сонымен

қатар музыка мен бейне ойнату деңгейін реттеуге болады. Сондай-ақ, жиналыста

бол

ған кезде құрылңы шылдырламауы үшін оны дыбыссыз режимге орнатуға болады.

Дыбыс деңгейлерін реттеу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Дыбыс > Дыбыс деңгейлері тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Дыбыс ж

үгірткілерін қажетті орынға сүйреңіз.

Сондай-ақ, экран құлыптаулы болса да рингтон және мультимедиа ойнату дыбыс
деңгейлерін реттеу үшін дыбыс деңгейін жоғары немесе төмен басуға болады.

Құрылғыны діріл режиміне орнату

Дыбыс де

ңгейі түймесін күй тақтасында пайда болғанша басыңыз.

Құрылғыны дыбыссыз режимге орнату

1

Құрылғы дірілдегенше және күй тақтасында пайда болғанша дыбыс деңгейі түймесін

басы

ңыз.

2

Дыбыс де

ңгейін реттеу пернесін қайта төмен басыңыз. белгішесі күй тақтасында

к

өрсетіледі.

Дыбыс деңгейін реттеу пернесін дыбыссыз режимнен шыққанша басыңыз.

Құрылғыны дірілдеу және шылдырлау режиміне орнату

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Қоңырау шалу кезінде дірілдеу параметріне

құсбелгі қойыңыз.

35

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қоңырау үнін орнату

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс > Телеф-ң қоңырауы үні опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Тізімнен бір опцияны та

ңдаңыз немесе құрылғыға сақталған музыка файлын таңдау үшін

т

үймесін түртіңіз.

4

Растау

үшін Орындалды пернесін түртіңіз.

Хабарландыру дыбысын таңдау

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс > Хабарландыру дыбысы тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Тізімнен опцияны та

ңдаңыз түймесін түртіңіз және құрылғыға сақталған музыка

файлын та

ңдаңыз.

4

Растау

үшін Орындалды түймесін түртіңіз.

Кейбір бағдарламаларда өздерінің арнайы хабарландыру дыбыстары бар және оларды
бағдарлама параметрінен таңдауға болады.

Сенсорлық перне үнін қосу үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Сенс. нөм. теру тақта. үндері ж

әне Түрту дыбыстары құсбелгілерін

қойыңыз.

SIM