Sony Xperia E4g - Экранды құлыптау

background image

Экранды құлыптау

Экранды

құлыптаудың бірнеше жолы бар. Әр құлыптау түрінің қауіпсіздік деңгейі төменде ең

әлсізінен ең сенімдісіне қарай тізімделген:

Айналдыру –

қорғамайды, бірақ Басты экранға жылдам кіресіз

Bluetooth ар

қылы құлыпты ашу – құрылғының құлпын байланыстырылған Bluetooth

құрылғыларының көмегімен ашады

Бетті тану ар

қылы құлыптан ашу – оған қараған кезде құрылғыны құлыптан ашады

Өрнек – құрылғыны құлыптан ашу үшін саусағыңызбен қарапайым өрнек сызасыз

PIN коды –

құрылғыны құлыптан ашу үшін кем дегенде төрт саннан тұратын сандық PIN кодын

енгізесіз

Құпия сөз – құрылғыны құлыптан ашу үшін әріптік-сандық құпия сөз енгізесіз

Экран құлпын ашу үлгісін, Жеке идентификациялық кодты немесе кілтсөзді есте сақтау
өте маңызды. Бұл ақпаратты ұмытсаңыз, контактілер және хабарлар сияқты маңызды
деректерді қалпына келтіру мүмкін болмайды.

Экранды құлыптау түрін өзгерту

1

Басты экраннан басы

ңыз.

2

Параметрлері > Қауіпсіздік > Экран құлпы тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Құрылғыдағы нұсқауларды орындаңыз және басқа экранды құлыптау түрін таңдаңыз.

Bluetooth®

арқылы құлыпты ашу мүмкіндігімен экран құлпын ашу

Bluetooth®

арқылы құлыпты ашу мүмкіндігін қолданбас бұрын құрылғыңыз мен басқа

Bluetooth®

құрылғыcы байланыстырылғанына көз жеткізіңіз. Байланыстыру туралы

қосымша ақпарат алу үшін Құрылғыны басқа Bluetooth® құрылғысымен байланыстыру
бөлімін 102-беттен қараңыз.

1

Негізгі экранда

ғы түймесін түрткеннен кейін, Параметрлері > Қауіпсіздік түймесін

тауып, т

үртіңіз.

2

Экран құлпы > Bluetooth unlock белгішесін т

үртіңіз.

3

Жалғастыру белгішесін т

үртіп, экран құлпын ашу үшін қолданылатын құрылғыны

та

ңдаңыз, одан кейін Жалғастыру белгішесін түртіңіз.

4

Bluetooth®

құрылғылары қосылып тұрмағанда экран құлпын ашу үшін қосалқы құлып

ретінде

қолданылатын опцияны таңдаңыз.

5

Бас

қа Bluetooth® құрылғыларында Параметрлері > Bluetooth >

Жұптастырылған құрылғылар ішінен

құрылғыңыздың атауын тауып түртіңіз.

Bluetooth®

құрылғыларында Қосылған белгішесі пайда болған кезде құрылғыңыздың

қуат пернесін дереу басыңыз.

Құрылғыңыз басқа Bluetooth® құрылғыларынан ажыратылған болса, экран құлпын PIN
коды немесе өрнек көмегімен ашу керек.

Бетті тану арқылы құлыптан ашу мүмкіндігін орнату

1

Негізгі экран тарма

ғынан > Параметрлері > Қауіпсіздік > Экран құлпы

басы

ңыз.

2

Бетті құлыптан ашу т

үймесін басыңыз, кейін бетіңіздің суретін түсіру үшін

құрылғыдағы нұсқауларды орындаңыз.

3

Беті

ңіз суретке сәтті түсірілгеннен кейін Жалғастыру түймесін басыңыз.

4

Қосалқы құлыптан ашу әдісін таңдаңыз да, орнатуды аяқтау үшін құрылғыдағы

н

ұсқауларды орындаңыз.

Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін бетті жақсы жарықтандырылған, бірақ тым жарық емес
ғимарат ішінде құрылғыны көздеріңізбен бір деңгейде ұстап түсірген дұрыс.

38

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Бетті тану арқылы құлыпты ашу мүмкіндігі арқылы экран құлпын ашу

1

Экранды іске

қосыңыз.

2

Бетті тану ар

қылы құлыпты ашу фотосуретін түсірген кездегідей құрылғыға қараңыз.

Бетті тану арқылы құлыпты ашу мүмкіндігі бетіңізді танымаса, экранның құлпын ашу үшін
қосалқы өрнекті сызу немесе PIN кодын енгізу қажет болады.

Экранды құлыптау үлгісін жасау

1

Басты экраннан басы

ңыз.

2

Параметрлері > Қауіпсіздік > Экран құлпы > Өрнек тарма

ғын тауып басыңыз.

3

Құрылғыдағы нұсқауларды орындаңыз.

Құрылғыны құлыптан ашу кезінде құлпын ашу үлгісі қатарынан бес рет қабылданбаса, 30
секунд күтіп, кейін әрекетіңізді қайталауыңыз қажет.

Экранды құлыптау өрнегін өзгерту

1

Негізгі экран м

әзірінен басыңыз.

2

Параметрлері > Қауіпсіздік > Экран құлпы тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Экран

құлпын ашу үлгісін салыңыз.

4

Өрнек т

үймесін басып, құрылғыдағы нұсқауларды орындаңыз.

Экран құлпының PIN кодын жасау

1

Басты экраннан басы

ңыз.

2

Параметрлері > Қауіпсіздік > Экран құлпы > PIN код тарма

ғын тауып

басы

ңыз.

3

Санды

қ PIN кодын енгізіңіз.

4

Қажет болса, пернетақтаны кішірейту үшін пернесін басыңыз.

5

Жалғастыру т

үймесін түртіңіз.

6

PIN кодын

қайта енгізіп, растаңыз.

7

Қажет болса, пернетақтаны кішірейту үшін пернесін басыңыз.

8

OK

т

үймесін түртіңіз.

Экран құлпының кілтсөзін жасау

1

Негізгі экран экранынан > Параметрлері > Қауіпсіздік > Экран құлпы >
Кілтсөз опциясын т

үртіңіз.

2

Кілтс

өзді енгізіңіз.

3

Қажет болса, белгішесін түртіп, пернетақтаны кішірейтіңіз.

4

Жалғастыру белгішесін т

үртіңіз.

5

Кілтс

өзді қайта енгізіп, оны растаңыз.

6

Қажет болса, белгішесін түртіп, пернетақтаны кішірейтіңіз.

7

OK

белгішесін т

үртіңіз.

Құлыптау экранынан ескертулерді көру

1

Құлыптау экранында күй жолағын төмен қарай сүйреңіз.

2

К

өргіңіз келетін ескертуді түртіңіз.

Құлыптау экранын Парақтау режимінде құлыптаған кезде ғана құлыптау экранынан
ескертулерді көру мүмкін.