Sony Xperia E4g - Экран параметрлері

background image

Экран параметрлері

Экран жарықтығын реттеу

1

Негізгі экранда белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Дисплей > Ашықтық опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Белгіленген болса, Жарық жағдайына бейімдеу параметрінен

құсбелгіні алып

таста

ңыз.

4

Жары

қтықты реттеу үшін слайдерді сүйреңіз.

Жарықтық деңгейі төмендетілгенде батарея өнімділігі артады.

Экранды түрткенде дірілдеуге орнату

1

Негізгі экраннан белгішесін басы

ңыз.

2

Параметрлер> Дыбыс опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Түрткенде дірілдеу

ұяшығына белгі қойыңыз. Енді бағдарламалық пернелерді және

белгілі бір ба

ғдарламаларды түрткен кезде экран дірілдейді.

Экран сөнгенге дейін күту уақытын реттеу үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дисплей > Ұйқы тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз.

Экранды жылдам сөндіру үшін қуат түймесін жылдам басыңыз .

Смарт көмескі жарығын басқару

Смарт к

өмескі жарығын басқару мүмкіндігі экран қолыңызда болғанда экранды қосулы күйде

са

қтайды. Құрылғыны қойғаннан кейін, экран ұйқы параметріне байланысты өшеді.

Ақылды артқы жарықты басқару функциясын қосу

1

Негізгі экранда белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дисплей > Смарт артқы жарығын басқару опциясын тауып
т

үртіңіз.

3

Смарт артқы жарығын басқару жанында

ғы слайдерді оң жаққа сүйреңіз.