Sony Xperia E4g - Күй тақтасындағы белгішелер

background image

Күй тақтасындағы белгішелер

Күй белгішелері

Сигнал к

үші

Сигнал жо

қ

Роуминг

LTE желісі бар

GPRS желісі бар

EDGE желісі бар

3G желісі бар

Мобильді деректер желісі

қол жетімді

LTE деректерін жіберу ж

әне жүктеу

GPRS деректерін жіберу ж

әне жүктеу

EDGE деректерін жіберу ж

әне жүктеу

3G деректерін жіберу ж

әне жүктеу

Мобильді деректерді жіберу ж

әне жүктеу

Батарея к

үйі

Батарея зарядталып жатыр

STAMINA режимі

қосылған

Батарея заряды аз режимі

Ұшақ режимі қосылған

Bluetooth® функциясы іске

қосылған

SIM картасы салынба

ған

Микрофон дыбысы

өшірілген

Спикерфон

қосулы

Дыбыссыз режим

Діріл режимі

22

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Оятар орнатыл

ған

GPS

қосылған

Қадамдастыру орындалуда

Кіруге немесе

қадамдастыруға қатысты мәселе

Қызмет көрсетушісіне, желіге және/немесе аймаққа байланысты осы тізімдегі кейбір
белгішелер арқылы көрсетілетін функциялар немесе қызметтер қол жетімді болмайды.

Күй тақтасы белгішелерін басқару

1

Негізгі экраннан белгішесін басы

ңыз.

2

Параметрлері > Жекелендіру > Күй жолағының белгішелері тарма

ғын

тауып т

үртіңіз.

3

К

үй тақтасында көрсетілуі қажет жүйе белгішелерінің ұяшығына белгі қойыңыз.

Ескерту белгішелері

Жа

ңа мәтіндік хабар немесе мультимедиа хабары

Жіберілген

қоңырау

А

ғымдағы қоңырау

Қоңырау бағытын өзгерту мүмкіндігі қосылған

Жа

ңа дауыстық пошта хабары

Жа

ңа электрондық хабар

Wi-Fi® байланысы

қосылған және деректер тасымалдануда

Ж

үктеу деректері

Кері ж

үктеу деректері

Мобильді деректер ажыратыл

ған

Ба

ғдарламалық жасақтама жаңартуы қол жетімді

Ж

үйелік жаңартулары қол жетімді

Ж

үйелік жаңартуларды жүктеу

Ж

үктелген жүйелік жаңартуларды орнату үшін түртіңіз

Скриншот т

үсірілді

Жа

ңа Hangouts™ чат хабары алынды

Hangouts™ ба

ғдарламасы арқылы достарыңызбен бейне чат арқылы сөйлесіңіз

Келе жат

қан күнтізбе оқиғасы

Ша

ғын бағдарлама іске қосулы

Smart Connect м

үмкіндігі іске қосылған

Ән ойнап жатыр

Радио ойнап жатыр

Құрылғы компьютерге USB кабелі арқылы қосылған

Ішкі жад 75%-

ға толы. Деректерді жад картасына тасымалдау үшін түртіңіз

Ескерту хабары

23

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қате хабары
Қосымша (көрсетілмеген) хабарландырулар

Құрылғыда көрсетілуі мүмкін белгішелердің барлығы тізімделмеген. Бұл белгішелер
сілтеме ретінде ғана және өзгертулер ескертусіз жасалынуы мүмкін.

Хабарландыруларды басқару

1

Негізгі экраннан белгішесін басы

ңыз.

2

Параметрлері > Жекелендіру > Хабарландыруларды басқару тарма

ғын

тауып т

үртіңіз.

3

Хабарландыруларды жіберуге р

ұқсат беретін бағдарламалардың ұяшығына белгі

қойыңыз.