Sony Xperia E4g - Фон және тақырыптар

background image

Фон және тақырыптар

Фон суреттері мен та

қырыптарды пайдаланып бастапқы экранды өз мәнеріңізге сай лайықтауға

болады.

Құлыптау экранындағы фон суретін де өзгертуге болады.

Негізгі экран фон суретін өзгерту

1

Құрылғы дірілдегенше Негізгі экран бос аумақты басып тұрыңыз.

2

Фон суреттері т

үртіп, опцияны таңдаңыз.

20

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Тақырып орнату

1

Құрылғы дірілдегенше Негізгі экран бос аумағын басып тұрыңыз.

2

Тақырыптар т

үймешігін түртіңіз.

3

Параметрді та

ңдап, құрылғыдағы нұсқауларды орындаңыз.

Тақырыпты өзгерткенде, кейбір қолданбаларда фон да өзгереді.

Құлып экранының фон суретін өзгерту

1

Негізгі экраннан белгішесін басы

ңыз.

2

Параметрлері > Жекелендіру > Lock Screen тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз да, фон суретін өзгерту нұсқауларын орындаңыз.