Sony Xperia E4g - Шағын бағдарламалар

background image

Шағын бағдарламалар

Ша

ғын бағдарламалар – бірнеше тапсырмалықты іске қосу үшін басқа бағдарламалардың

үстінен жұмыс істейтін кішігірім бағдарламалар. Мысалы, валюталардың айырбастау бағамын

к

өрсететін веб-бетті ашып, содан кейін есептеулер жасау үшін оның жоғарғы жағында

Калькулятор ша

ғын қолданбасын ашуға болады. Таңдаулылар жолағы көмегімен шағын

17

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

ба

ғдарламаларды ашуға болады. Қосымша бағдарламаларды жүктеп алу үшін Google Play™

д

үкеніне кіріңіз.

Шағын бағдарламаны ашу

1

Та

ңдаулар жолағын көрсету үшін түймесін басыңыз.

2

Аш

қыңыз келетін шағын бағдарламаны түртіңіз.

Бір уақытта бірнеше шағын бағдарламаны ашуға болады.

Шағын қолданбаны жабу

Ша

ғын қолданба терезесінде түймесін басыңыз.

Шағын бағдарламаны жүктеу

1

Та

ңдаулылар жолағындағы

белгішесі т

үртіп, содан кейін және түймешіктерін

т

үртіңіз.

2

Ж

үктегіңіз келген шағын бағдарламаны тауып, жүктеп алу және орнатуды аяқтау үшін

н

ұсқауларды орындаңыз.

Шағын қолданбаны жылжыту

Ша

ғын қолданба ашық кезде, шағын қолданбаның жоғарғы сол бұрышын түртіп, ұстап

т

ұрыңыз, одан кейін оны қажетті жерге жылжытыңыз.

Шағын қолданбаны кішірейту

Ша

ғын қолданба ашық кезде, шағын қолданбаның жоғарғы сол бұрышын түртіп, ұстап

т

ұрыңыз, одан кейін оны экранның оң жағына немесе төменгі шетіне сүйреңіз.

Таңдаулылар жолағындағы шағын бағдарламаларды қайта реттеу

Ша

ғын бағдарламаны түртіп ұстап тұрыңыз да, керекті орынға сүйреп апарыңыз.

Таңдаулылар жолағынан шағын бағдарламаны жою

1

Ша

ғын бағлардаманы басып ұстап тұрыңыз да, оны ішіне апарыңыз.

2

OK

т

үймешігін түртіңіз.

Алдыңғы жойылған шағын бағдарламаны қалпына келтіру

1

Та

ңдаулылар жолағын ашып,

белгішесін т

үртіңіз.

2

Қалпына келтіргіңіз келген шағын бағдарламаны түртіп ұстап тұрыңыз, содан соң оны

та

ңдаулылар жолағына сүйреңіз.

Виджетті шағын бағдарлама ретінде қосу

1

Та

ңдаулар жолағын көрсету үшін түймесін басыңыз.

2

> > б

өлімін түртіңіз.

3

Виджетті та

ңдаңыз.

4

Виджет атын енгізіп,

қажет болса, OK түймесін түртіңіз.