Sony Xperia E4g - Қолданбалар экраны

background image

Қолданбалар экраны

Басты экраннан ашыл

ған Қолданбалар экранында құрылғыңызда алдын ала орнатылатын және

өзіңіз жүктеп алған қолданбалар сақталады.

Қолданбалар экранындағы барлық қолданбаларды көру

1

Негізгі экраннан белгішесін т

үртіңіз.

2

Қолданбалар экранында сол не оң жаққа қарай сипап өтіңіз.

Қолданбалар терезесінен қолданбаны ашу

Қолданбаны табу үшін сол не оң жаққа сипап өтіңіз де, керекті қолданбаны түртіңіз.

Қолданбалар экранының мәзірін ашу

Қолданбалар экранының ашық болғанда экранның сол жиегін оң жаққа қарай сүйреңіз.

Бағдарламалар экранындағы бағдарламаны жылжыту

1

Ба

ғдарламалар экранының мәзірін ашу үшін экранның сол жиегін оң жаққа қарай

с

үйреңіз.

2

Теңшелетін рет тарма

ғы БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ КӨРСЕТУ бөлімінен

та

ңдалғанын тексеріңіз.

3

Ба

ғдарламаны үлкейіп, құрылғы дірілдей бастағанша басып тұрыңыз да, жаңа орын ішіне

апары

ңыз.

Негізгі экранға қолданба төте жолын қосу

1

Қолданбалар экранында қолданба белгішесін түртіп, экран дірілдегенше ұстап тұрыңыз,

одан кейін белгішені экранны

ң жоғарғы жағына сүйреңіз. Негізгі экран ашылады.

2

Белгішені Негізгі экранда

ғы қажетті жерге сүйреп, одан кейін саусағыңызды алыңыз.

Қолданбалар экранындағы қолданбаларды реттеу

1

Қолданбалар экраны мәзірін ашу үшін, Қолданбалар экранының сол жақ шетін оң жаққа

қарай сүйреңіз.

2

БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ КӨРСЕТУ ішінен

қажетті опцияны таңдаңыз.

Қолданбаны Қолданбалар экранынан іздеу

1

Қолданбалар экранының мәзірін ашу үшін экранның сол жиегін оң жаққа қарай сүйреңіз.

2

Қолданбалар іздеу т

үймесін түртіңіз.

3

Іздегі

ңіз келетін қолданба атауын енгізіңіз.

16

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қолданбаны Қолданбалар экранынан жою

1

Қолданбалар экранының мәзірін ашу үшін, экранның сол жиегін оң жаққа қарай сүйреңіз.

2

Жою т

үймесін түртіңіз. Барлық орнатуға болатын қолданбалар белгішесін көрсетіледі.

3

Жойылатын

қолданбаны, кейін Жою түймесін түртіңіз.