Sony Xperia E4g - Smart Connect мүмкіндігімен керек-жарақтар мен параметрлерді басқару

background image

мүмкіндігімен керек-жарақтар мен

параметрлерді басқару

Керек-жара

қ қосылған немесе ажыратылған кезде құрылғыда не болатынын орнату үшін Smart

Connect ба

ғдарламасын пайдаланыңыз. Мысалы, гарнитураны қосқан кезде, FM радио

ба

ғдарламасы әрқашан іске қосылғанын қалауға болады.

Солай да, Smart Connect ба

ғдарламасын кіріс мәтіндік хабарларды оқу үшін орнатуға болады.

Немесе, ба

ғдарламасын күннің белгілі уақыттарында құрылғыда іске қосылатын әрекетті немесе

әрекеттер тобын орнату үшін пайдалануға болады. Мысалы, гарнитураны 07:00 мен 09:00 уақыт

аралы

ғында қоссаңыз, келесі параметрді пайдалануға болады:

Walkman® ба

ғдарламасы іске қосылады.

Веб-браузер та

ңертеңгі газетті ашады.

Қоңыраудың дыбыс деңгейі дірілдеуге орнатылады.
Smart Connect м

үмкіндігімен SmartTags және SmartWatch секілді аксессуарларды басқаруға да

болады.

Қосымша ақпарат алу үшін тиісті керек-жарақтың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

1

Барлы

қ қосылған құрылғыларды көрсету үшін түрту

2

Құрылғыны немесе оқиғаны қосу

3

М

әзір опцияларын көру

4

Барлы

қ қосылған оқиғаларды көрсету үшін түрту

5

О

қиғаны іске қосу үшін түрту

6

О

қиғаның мәліметтерін көру үшін түрту

104

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Smart Connect

оқиғасын жасау

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, түймесін түртіңіз.

2

Егер Smart Connect ба

ғдарламасын бірінші рет ашып жатсаңыз, кіріспе экранын жабу үшін

OK

т

үймесін түртіңіз.

3

Оқиғалар б

өлімінде түймесін түртіңіз.

4

Егер о

қиғаны бірінші рет жасап жатсаңыз, кіріспе экранын жабу үшін OK түймесін

т

үртіңіз.

5

О

қиғаны триггерлеу қажет жағдайларын қосыңыз. Жағдай кере-жарақпен немесе белгілі

бір уа

қыт аралығымен не екеуімен қосылуы мүмкін.

6

Жал

ғастыру үшін түймесін түртіңіз.

7

Керек-жара

қты қосқан кезде орындалатын әрекетті қосып, басқа параметрлерді

қажетінше орнатыңыз.

8

Жал

ғастыру үшін түймесін түртіңіз.

9

О

қиға атауын орнатып, Аяқтау түймесін түртіңіз.

Bluetooth®

керек-жарағын қосу үшін оны алдымен құрылғымен байланыстыру керек.

Smart Connect

оқиғасын түзету

1

Smart Connect

қолданбасын іске қосыңыз.

2

Оқиғалар б

өлімінде оқиғаны түртіңіз.

3

О

қиға өшірілсе, слайдерді оң жаққа сүйреп, оны қосыңыз.

4

Өңдеу белгішесін т

үртіп, одан кейін параметрлерді қажетті түрде реттеңіз.

Оқиғаны жою

1

Smart Connect

қолданбасын іске қосыңыз.

2

Оқиғалар б

өлімінде жойылатын оқиғаны түртіп ұстап тұрып, одан кейін Оқиғаны

жою т

үймесін түртіңіз.

3

Растау

үшін Жою түймесін түртіңіз.

Жойылатын оқиғаны ашып, одан кейін > Оқиғаны жою > Жою түймесін түртуге де
болады.

Кіріс мәтіндік хабарларды оқып шығу үшін Smart Connect бағдарламасын орнату

1

Smart Connect ба

ғдарламасын іске қосыңыз.

2

т

үймешігін түртіңіз, содан соң Параметрлер түймешігін түртіңіз.

3

Мәтінді сөзге түрлендіру жанына белгі

қойып, қажет болған жағдайда, белсендіруді

раста

ңыз.

Егер бұл мүмкіндік қосулы болса, барлық кіріс хабарлар дауыстап оқылады.
Құпиялығыңызды сақтау үшін құрылғыңызды, мысалы, әлеуметтік ортада немесе
жұмыста пайдаланған жағдайда, бұл мүмкіндікті өшіріңіз.

Құрылғыларды басқару

Құрылғыға қосуға болатын әр түрлі қосалқы жабдықтарды, соның ішінде SmartTags, SmartWatch

ж

әне Sony ұсынатын Smart Wireless Headset pro құралдарын басқару үшін Smart Connect

қолданбасын пайдаланыңыз. Smart Connect қол жетімді кезде кез келген қажетті қолданбаларды

ж

үктеп, үшінші тарап қолданбаларын табады. Бұрын қосылған құрылғылар әр құрылғының

сипаттары туралы

қосымша ақпаратты алуға мүмкіндік беретін тізімде көрсетіледі.

Керек-жарақты байланыстыру және қосу

1

Smart Connect

қолданбасын іске қосыңыз. Smart Connect қолданбасын алғаш рет ашып

т

ұрған болсаңыз, кіріспе экранын жабу үшін OK түймесін түртіңіз.

2

Құрылғылар т

үймесін, одан кейін түймесін түртіңіз.

3

Құрылғыларды іздей бастау үшін OK түймесін түртіңіз.

4

Іздеу н

әтижелері тізімінде қосқыңыз келетін құрылғының атауын түртіңіз.

Қосылған керек-жарақтың параметрлерін реттеу

1

Керек-жара

қты құрылғыңызбен байланыстырып, оған қосыңыз.

2

Smart Connect

қолданбасын іске қосыңыз.

3

Аксессуарлар белгішесін, одан кейін

қосылған керек-жарақтың атауын түртіңіз.

4

Қалаған параметрлерді реттеңіз.

105

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.