Sony Xperia E4g - Хабарларды оқу және жіберу

background image

Хабарларды оқу және жіберу

Хабар алмасу

қолданбасы хабарламаларды сөйлесулер сияқты көрсетеді, яғни белгілі бір адамға

жіберілген ж

әне одан алынған хабарлар бірге топтастырылады. MMS хабарларын жіберу үшін

құрылғыдағы Мультимедиа хабарламалары қызметі параметрлері дұрыс болуы керек.

Интернет және MMS параметрлері б

өлімін 27-беттен қараңыз.

Бір хабарда жіберуге болатын таңбалар саны оператор мен пайдаланатын тілге
байланысты әр түрлі болады. Қосылған мультимедиа файлдарының өлшемін қоса
есептегендегі мультимедиа хабарының ең үлкен өлшемі де операторға байланысты.
Қосымша ақпарат алу үшін желі операторына хабарласыңыз.

1

С

өйлесулер тізіміне қайту

2

Хабар жіберушіге

қоңырау шалу

3

Опцияларды к

өру

4

Жіберілген ж

әне алынған хабарлар

5

Жіберу т

үймесі

6

Қосымшалар қосу

7

Орын тіркеу

8

Қолмен жазылған ескертпе не кескін тіркеу

9

Фотосурет т

үсіріп, оны тіркеу

10

Құрылғыға сақталған фотосуретті тіркеу

11

М

әтін жолағы

Хабар жасау және жіберу

1

Негізгі экран экранында

ғы түймесін басыңыз, кейін пернесін тауып басыңыз.

2

т

үймесін түртіңіз.

3

Алушыны

ң атын немесе телефон нөмірін немесе алушы туралы сақталған басқа контакт

а

қпаратын енгізіп, пайда болатын тізімнен таңдаңыз. Егер алушы контакт ретінде тізімде

жо

қ болса, алушының нөмірін қолмен енгізіңіз.

4

Хабар жазу опциясын т

үртіп, хабар мәтінін енгізіңіз.

5

Егер тіркеме

қосқыңыз келсе, түймесін басып, опцияны таңдаңыз.

6

Хабар жіберу

үшін Жібер. түймесін түртіңіз.

Хабардан жібермей тұрып шықсаңыз, ол жоба жазба ретінде сақталады. Сөйлесуге
Жоба жазба: деген тег қосылады.

61

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Алынған хабарды оқу

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

Қажетті сөйлесуді түртіңіз.

3

Егер хабар

әлі жүктелмеген болса, хабарды түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін Хабарды

жүктеу т

үймесін түртіңіз.

Барлық алынған хабарлар әдепкі параметрі бойынша құрылғы жадына сақталады.

Хабарға жауап беру

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

Хабарды

қамтитын сөйлесуді түртіңіз.

3

Жауапты енгізіп, Жібер. т

үймесін түртіңіз.

Хабарды бұру

1

Негізгі экран экранында

ғы түймесін басыңыз, кейін .

2

Қайта жібергіңіз келетін хабарды қамтитын сөйлесуді басыңыз.

3

Қайта жібергіңіз келетін хабарламаны ұстап тұрып, Хабарды қайта жіберу түймесін

т

үртіңіз.

4

Алушыны

ң атын немесе телефон нөмірін немесе алушы туралы сақталған басқа контакт

а

қпаратын енгізіп, пайда болатын тізімнен таңдаңыз. Егер алушы контакт ретінде тізімде

жо

қ болса, алушының нөмірін қолмен енгізіңіз.

5

Қажет болса, хабарды өңдеңіз де, Жібер. түймесін басыңыз.

Алынған хабар ішінде қамтылған файлды сақтау үшін

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

Аш

қыңыз келетін сөйлесуді түртіңіз.

3

Егер хабар

әлі жүктелмеген болса, хабарды түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін Хабарды

жүктеу пернесін т

үртіңіз.

4

Са

қталатын файлды түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін қажетті опцияны таңдаңыз.