Sony Xperia E4g - Мазмұнның қосалқы көшірмесін жасау және қалпына келтіру

background image

Мазмұнның қосалқы көшірмесін жасау және қалпына
келтіру

Әдетте фотосуреттерді, бейнелерді және басқа жеке мазмұнды тек құрылғының ішкі жадына

са

қтамаған дұрыс. Жабдыққа бірдеңе болса немесе құрылғы жоғалса я ұрланса, оның ішкі

жадында са

қталған деректер біржола жоғалады. Xperia™ Companion бағдарламалық құралымен

қосалқы көшірме жасаған жөн, осылайша деректер сыртқы құрылғы болып табылатын

компьютерге

қауіпсіз түрде сақталады. Әсіресе құрылғының бағдарламалық құралын жаңа

Android н

ұсқасына жаңартатын кезде, осы әдісті қолданған жөн.

Қосалқы көшірме жасау және қалпына келтіру қолданбасымен Google™ есептік жазбасына негізгі

параметрлер мен деректерді

ң онлайн қосалқы көшірмесін жылдам жазуға болады. Бұл

қолданбаны деректердің жергілікті қосалқы көшірмесін, мысалы, құрылғыдағы SD картасына

немесе сырт

қы USB жад құрылғысына жазу үшін де қолдануға болады.

Деректердің қосалқы көшірмесін жасаған кезде орнатқан кілтсөзді есте сақтау өте
маңызды. Кілтсөзді ұмытсаңыз, контактілер және хабарлар сияқты маңызды деректерді
қалпына келтіру мүмкін болмайды.

Деректердің қосалқы көшірмесін жасап, компьютерге жазу

Құрылғыдан деректердің қосалқы көшірмесін дербес компьютерге немесе Apple

®

Mac

®

компьютеріне жазу

үшін Xperia™ Companion қолданбасын пайдаланыңыз. Осы қосалқы көшірме

жасау

қолданбалары мына дерек түрлерінің қосалқы көшірмесін жасауға мүмкіндік береді:

Контактілер мен

қоңыраулар журналдары

Хабарлар

119

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

К

үнтізбе

Параметрлер

Музыка мен бейнелер сия

қты мультимедиа файлдары

Фотосуреттер мен кескіндер

Компьютер көмегімен деректердің қосалқы көшірмесін жасау

1

Дербес компьютерде немесе Apple

®

Mac

®

компьютерінде Xperia™ Companion

ба

ғдарламалық құралы орнатылғанына көз жеткізіңіз.

2

Құрылғыны компьютерге USB кабелімен жалғаңыз.

3

Компьютер: Xperia™ Companion ба

ғдарламалық құралын ашыңыз. Бірнеше сәттен

кейін, компьютер

құрылғыны анықтайды.

4

Негізгі экраннан Backup тарма

ғын таңдаңыз.

5

Құрылғыдағы деректердің қосалқы көшірмесін жасау үшін экрандағы нұсқауларды

орында

ңыз.

Компьютер көмегімен деректерді қалпына келтіру

1

Дербес компьютерде немесе Apple

®

Mac

®

компьютерінде Xperia™ Companion

ба

ғдарламалық құралы орнатылғанына көз жеткізіңіз.

2

Құрылғыны компьютерге USB кабелімен жалғаңыз.

3

Компьютер: Xperia™ Companion ба

ғдарламалық құралын ашыңыз.

4

Қалпына келтіру опциясын басы

ңыз.

5

Құрылғыға деректерді қалпына келтіру үшін қосалқы көшірмелер жазбаларынан қосалқы

к

өшірме файлын таңдаңыз, одан кейін Қалпына келтіру түймесін түртіңіз де,

экранда

ғы нұсқауларды орындаңыз.

Сақтық көшірме және қалпына келтіру бағдарламасымен сақтық
көшірме жасау

Сақтық көшірме және қалпына келтіру бағдарламасының құрылғыға орнатылған
нұсқасына байланысты, әр түрлі Android нұсқалар арасында деректердің сақтық
көшірмесін жасай және қалпына келтіре алмауыңыз мүмкін, мысалы, Android 4.3
нұсқасынан 4.4 нұсқасына. Алайда, Сақтық көшірме және қалпына келтіру
бағдарламасының 2.0 (немесе одан кейінгі) нұсқасын пайдалансаңыз, деректерді
осындай жаңартулар арасында қалпына келтіре аласыз. Сақтық көшірме және қалпына
келтіру бағдарламасының нұсқасын келесі мәзір астында қарай аласыз Параметрлер >
Бағдарламалар > Барлық > Қос. көш ж. және қал. к..

Са

қтық көшірме және қалпына келтіру бағдарламасы арқылы деректерді мерзімді сақтау үшін

деректерді

ң сақтық көшірмесін қолмен жасауға болады немесе автоматты сақтық көшірме жасау

функциясын

қосуға болады.

Са

қтық көшірме және қалпына келтіру бағдарламасын зауыттық күйге қалпына келтірудің

алдында деректерді

ң сақтық көшірмесін жасау үшін пайдалануға кеңес беріледі. Осы

ба

ғдарламамен құрылғыдағы SD картасына келесі деректер түрлерінің сақтық көшірмесін

жасау

ға болады:

Бетбелгілер

Қоңырау журналдары

Контактілер

С

өйлесулер

К

үнтізбе деректері

120

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Автоматты түрде сақтық көшірме жасау функциясын орнату

1

Са

қтық көшірмені SD картасына сақтайтын болсаңыз, SD картасы құрылғыға дұрыс

салын

ғанын тексеріңіз.

2

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

3

Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру параметрін тауып, т

үртіңіз.

4

Автоматты т

үрде қосалқы көшірме жасау функциясын қосу үшін слайдерді оңға қарай

с

үйреңіз.

5

Са

қтық көшірме жасау жиілігін таңдау үшін түймесін басып, одан кейін қажетті қосалқы

к

өшірме жасау жиілігін таңдаңыз.

6

Са

қтық көшірме файлдары сақталатын жерді таңдау үшін > түймелерін түртіңіз.

7

Са

қтық көшірмесі жасалатын деректер түрлерін таңдау үшін тиісті белгілерді қойыңыз.

8

Параметрлерді са

қтау үшін белгішесін түртіңіз.

Контенттің сақтық көшірмесін қолмен жасау

1

SD картасына са

қтық көшірме жасасаңыз, SD картасы құрылғыға дұрыс енгізілгенін

тексері

ңіз.

2

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

3

Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру параметрін тауып, т

үртіңіз.

4

Қол. қос. көш. жас. т

үймесін түртіп, сақтық көшірменің орны мен сақтық көшірмесін

жасау

қажет деректер түрін таңдаңыз.

5

Жалғастыру т

үймесін түртіңіз.

6

Деректерді

ң сақтық көшірмесі жасалғаннан кейін Аяқтау түймесін түртіңіз.

Сақтық көшірмесі жасалған контентті қалпына келтіру

1

Егер контентті SD картасынан

қалпына келтірсеңіз, SD картасы құрылғыға дұрыс

енгізілгенін тексері

ңіз.

2

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

3

Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру параметрін тауып, т

үртіңіз.

4

Деректерді қазір қалп. келт. белгішесін т

үртіңіз, одан кейін қалпына келтіру көзін

ж

әне қалпына келтірілетін деректер түрлерін таңдаңыз.

5

Жалғастыру т

үймесін түртіңіз.

6

Контент

қалпына келгеннен кейін Аяқтау белгішесін түртіңіз.

Сақтық көшірме жасағаннан кейін деректер мен параметрлерге жасалған өзгерістер,
сондай-ақ жүктеген қандай да бір бағдарламалар қалпына келтіру барысында
жойылатынын есте сақтаңыз.