Sony Xperia E4g - Құрылғыны жаңарту

background image

Құрылғыны жаңарту

Со

ңғы функцияларға, жақсартуларға және ақаулардың түзетілуіне қол жеткізіп, оңтайлы

өнімділікті қамтамасыз ету үшін құрылғыңыздағы бағдарламалық құралды жаңартуыңыз керек.

Ба

ғдарламалық құрал жаңартуы бар болса, күй жолағында белгішесі пайда болады. Жаңа

жа

ңартулардың бар-жоғын қолмен тексеруге де болады.

Ба

ғдарламалық құрал жаңартуын орнатудың ең оңай жолы — ол құрылғыдан сымсыз түрде

жасау. Дегенмен кейбір жа

ңартуларды сымсыз жүктей алмайсыз. Одан кейін құрылғыны жаңарту

үшін дербес компьютердегі немесе Apple

®

Mac

®

компьютеріндегі Xperia™ Companion

ба

ғдарламалық құралын қолдану керек.

Ба

ғдарламалық құрал жаңартулары туралы қосымша ақпарат алу үшін

www.sonymobile.com/update бетіне

өтіңіз.

Қалған сақтау сыйымдылығы жеткіліксіз болса, ол жаңартуға кедергі жасауы мүмкін.
Жаңартуға әрекет жасамас бұрын, жеткілікті сақтау сыйымдылығы бар екеніне көз
жеткізіңіз.

Жаңа бағдарламалық құралдың бар-жоғын тексеру

1

Негізгі экранда белгішесін т

үртіңіз.

2

Жаңарту орталығы опциясын тауып т

үртіңіз.

Құрылғыны сымсыз жаңарту

Құрылғыны сымсыз түрде жаңарту үшін Update Center қолданбасын пайдаланыңыз. Ол

қолданба жаңартулары мен жүйе жаңартуларын өңдейді, сондай-ақ құрылғы үшін әзірленген

жа

ңа қолданбаларды жүктеуді жеңілдетеді. Ұялы желі арқылы жүктеуге болатын жаңартулар

операторы

ңызға байланысты болады. Деректер тасымалы ақысын төлемеу үшін жаңа

ба

ғдарламалық құралды жүктеген кезде ұялы желінің орнына Wi-Fi® желісін пайдаланған жөн.

Жүйелік жаңартуды жүктеу және орнату

1

Негізгі экранда белгішесін т

үртіңіз.

2

Жаңарту орталығы опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Қажетті жүйелік жаңартуды таңдап, Жүктеу түймесін түртіңіз.

4

Ж

үктеп болғаннан кейін орнатуды аяқтау үшін Орнату түймесін түртіңіз де, экрандағы

н

ұсқауларды орындаңыз.

Қолданба жаңартуын жүктеу және орнату

1

Негізгі экранда белгішесін т

үртіңіз.

2

Жаңарту орталығы опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Қажетті қолданба жаңартуын таңдап, Жаңар. түймесін түртіңіз. Жүктелгеннен кейін

жа

ңарту автоматты түрде орнатылады.

Жаңа қолданба орнату

1

Негізгі экранда белгішесін т

үртіңіз.

2

Жаңарту орталығы опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Қажетті қолданбаны таңдап, Орнату түймесін түртіңіз. Жүктелгеннен кейін қолданба

автоматты т

үрде орнатылады.

113

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Хабарландыру панелінен жүйелік жаңартуды жүктеу және орнату

1

Хабарландыру панелін ашу

үшін күй жолағын төмен сүйреңіз.

2

Т

өмен қарай жылжып, қажетті жүйелік жаңартуды таңдаңыз, одан кейін Жүктеу

т

үймесін түртіңіз.

3

Ж

үктеп болғаннан кейін орнатуды аяқтау үшін Орнату түймесін түртіңіз де, экрандағы

н

ұсқауларды орындаңыз.

Хабарландыру панелінен қолданба жаңартуын жүктеу және орнату

1

Хабарландыру панелін ашу

үшін күй жолағын төмен сүйреңіз.

2

Т

өмен қарай жылжып, қажетті қолданба жаңартуын таңдаңыз, одан кейін Жаңарту

т

үймесін түртіңіз. Жүктелгеннен кейін жаңарту автоматты түрде орнатылады.

Ескерту панелінен жаңа қолданба орнату

1

Хабарландыру панелін ашу

үшін күй жолағын төмен сүйреңіз.

2

Т

өмен қарай жылжып, қажетті қолданбаны таңдаңыз, одан кейін Орнату түймесін

т

үртіңіз. Жүктелгеннен кейін жаңа қолданба автоматты түрде орнатылады.

Құрылғыңызды компьютер арқылы жаңарту

Интернетке

қосылған компьютермен бағдарламалық құрал жаңартуларын жүктеп алып,

құрылғыңызға орнатуға болады. Сізге USB кабелі және Xperia™ Companion бағдарламалық
құралы орнатылған дербес компьютер немесе Apple

®

Mac

®

компьютері

қажет.

Тиісті компьютерде Xperia™ Companion бағдарламалық құралы орнатылмаған болса,
құрылғыңызды компьютерге USB кабелімен жалғап, экрандағы орнату нұсқауларын
орындаңыз.

Компьютермен құрылғыны жаңарту

1

Дербес компьютерде немесе Apple

®

Mac

®

компьютерінде Xperia™ Companion

ба

ғдарламалық құралы орнатылғанына көз жеткізіңіз.

2

Құрылғыны компьютерге USB кабелімен жалғаңыз.

3

Компьютер: Xperia™ Companion ба

ғдарламалық құралын іске қосыңыз. Бірнеше

секундтан кейін компьютер

құрылғыны анықтайды да, жаңа бағдарламалық құралды

іздейді.

4

Компьютер: Жа

ңа бағдарламалық құрал табылса, қалқымалы терезе пайда болады.

Тиісті ба

ғдарламалық құрал жаңартуларын іске қосу үшін экрандағы нұсқауларды

орында

ңыз.

Құрылғыны компьютерге USB кабелімен жалғаған кезде, бұрын Бұдан былай көрсетпеу
опциясын таңдамаған болсаңыз, сізден бағдарламалық құралды орнату немесе бас тарту
сұралады.