Sony Xperia E4g - Құрылғыны қайта іске қосу және бастапқы қалпына келтіру

background image

Құрылғыны қайта іске қосу және бастапқы қалпына
келтіру

Құрылғы жауап бермей қалған немесе дұрыс қайта қосылмаған жағдайда, оны мәжбүрлеп қайта

қосуға немесе өшіруге болады. Ешбір параметр не жеке деректер өшірілмейді.
Сондай-а

қ құрылғының бастапқы параметрлерін қалпына келтіруге болады. Құрылғы жұмыс

істемей

қалса, бұл әрекет қажет болуы мүмкін, дегенмен кез келген маңызды деректерді сақтап

қалғыңыз келсе, олардың қосалқы көшірмесін алдымен жад картасына немесе басқа ішкі емес

жад

қа сақтау керек екенін ескеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Мазмұнның қосалқы

көшірмесін жасау және қалпына келтіру б

өлімін 119 -беттен қараңыз.

Құрылғы қосылмай қойса немесе құрылғының бағдарламалық құралын бастапқы қалпына

келтіру керек болса,

құрылғыны жөндеу үшін Xperia™ Companion қолданбаларын пайдалануға

болады. Xperia™ Companion

қолданбасын пайдалану туралы қосымша ақпаратты мына жерден

қараңыз: Компьютер құралдары.

Батарея заряды төмен болса, құрылғы қайта қосылмауы мүмкін. Құрылғыны
зарядтағышқа жалғап, қайта қосып көріңіз.

Құрылғыны мәжбүрлеп қайта іске қосу

1

қуат пернесін басып, ұстап тұрыңыз.

2

Ашылатын м

әзірде Қайта іске қосу түймесін түртіңіз, одан кейін OK түймесін түртіп

раста

ңыз. Құрылғы автоматты түрде қайта іске қосылады.

Құрылғыны мәжбүрлеп өшіру

122

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

1

Арт

қы қақпақты алыңыз.

2

Қаламның ұшымен немесе оған ұқсас затпен OFF түймешігін басыңыз.

OFF

түймесіне зақым келтіруі мүмкін тым өткір заттарды пайдаланбаңыз.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіруді орындау

Құрылғының қалпына келтіру мүмкіндігінсіз зақымдалуын болдырмау үшін бастапқы
параметрлерді қалпына келтіру кезінде құрылғыны қайта іске қоспаңыз.

1

Іске кіріспес б

ұрын құрылғының ішкі жадына сақталған маңызды деректердің қосалқы

к

өшірмесін жад картасына не басқа ішкі емес жадқа сақтауды ұмытпаңыз.

2

Негізгі экран экранында т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Сақ. көш. және қалп. кел. > Зау. дер-ін қал. кел. тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

4

Ішкі жадтан суреттер мен музыка сия

қты ақпаратты өшіру үшін Ішкі жадты өшіру

құсбелгісін қойыңыз.

5

Телефонды бастапқы қалпына келтіру белгішесін т

үртіңіз.

6

Қажет болса, жалғастыру үшін экран құлпын ашу өрнегін салыңыз немесе экран құлпын

ашу кілтс

өзін я PIN кодын енгізіңіз.

7

Растау

үшін Барлығын өшіру пернесін түртіңіз.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтірген кезде құрылғы Android™ бағдарламалық
құралының бұрынғы нұсқасына оралмайды.

Экран құлпын ашу кілтсөзін, PIN кодын немесе өрнегін ұмытып қалған болсаңыз, Xperia™
Companion

қолданбасындағы құрылғыны жөндеу мүмкіндігін қолданып, қауіпсіздік қабатын

өшіруге болады. Бұл әрекетті орындау үшін Google есептік жазбаңыздың жүйеге кіру
мәліметтерін ұсынуыңыз қажет. Жөндеу мүмкіндігі іске қосылғанда құрылғының
бағдарламалық құралы қайта орнатылады, сондықтан кейбір жеке деректеріңізден
айырылуыңыз мүмкін.

Xperia™ Companion

қолданбасымен құрылғының бағдарламалық құралын

жөндеу

Бағдарламалық құралды жөндемес бұрын, Google™ мәліметтерін ұмытып
қалмағаныңызға көз жеткізіңіз. Қауіпсіздік параметрлеріне қарай, бағдарламалық құралды
жөндегеннен кейін, құрылғыны іске қосу үшін оларды енгізу қажет болуы мүмкін.

1

Xperia Companion

қолданбасы дербес компьютерге немесе Mac

®

компьютеріне

орнатыл

ғанына көз жеткізіңіз.

2

Компьютерде Xperia™ Companion ба

ғдарламалық құралын ашып, негізгі экранда

Software repair

т

үймесін басыңыз.

3

Ба

ғдарламалық құралды қайта орнатып, жөндеуді аяқтау үшін, экранда көрсетілетін

н

ұсқауларды орындаңыз.