Sony Xperia E4g - Қоңырауларға тыйым салу

background image

Қоңырауларға тыйым салу

Кіріс ж

әне шығыс қоңыраулардың барлық немесе белгілі бір санаттарына тыйым салуға болады.

Егер

қызмет көрсетушіден PIN2 кодын алған болсаңыз, шығыс қоңырауларын шектеу үшін

бекітілген терілетін н

өмірлер (FDN) тізімін пайдалана аласыз. Егер жазылымыңыз дауыстық

электронды

қ поштаны қамтитын болса, белгілі бір контактіден барлық кіріс қоңырауларды тікелей

дауысты

қ электрондық поштаға жіберуіңізге болады. Белгілі бір нөмірді блоктау қажет болса,

Google Play™ д

үкеніне кіріп, осындай функциясы бар бағдарламаларды жүктеп алуыңызға

болады.

FDN

қызметіне барлық желі операторлары қолдау көрсетпейді. SIM картаңыз немесе

желі қызметіңіз осы мүмкіндікті қолдауын тексеру үшін желі операторыңызға
хабарласыңыз.

Кіріс немесе шығыс қоңырауларға тыйым салу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

Қоңырауларға тыйым салу т

үймесін түртіп, опцияны таңдаңыз.

4

Құпия сөзді енгізіп, Қосу түймесін түртіңіз.

Қоңырауға тыйым салуды алғаш рет орнатқан кезде қоңырауға тыйым салу функциясын
іске қосу үшін құпия сөзді енгізу керек. Қоңырауға тыйым салу параметрлерін түзету керек
болса, дәл осы құпия сөзді қолдану қажет.

Бекітілген нөмір теруді қосу немесе өшіру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау > Бекітілген теру нөмірлері тарма

ғын тауып,

т

үртіңіз.

3

Бекітілген теруді іске қосу немесе Бекітілген теруді өшіру т

үймесін түртіңіз.

4

PIN2 кодын енгізіп, OK т

үймесін түртіңіз.

50

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қабылданған қоңырау алушыларының тізіміне кіру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін басыңыз.

2

Параметрлер > Қоңырау > Бекітілген теру нөмірлері > Бекітілген теру
нөмірлері
тарма

ғын тауып, басыңыз.

SIM

картасының жеке идентификациялық кодын 2 өзгерту үшін

1

Негізгі экран м

әзірінен түймесін түртіңіз.

2

Параметрлері > Қоңырау параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

Бекітілген теру нөмірлері > PIN2 кодын өзгерту тарма

ғын түртіңіз.

4

Ескі SIM картасыны

ң жеке идентификациялық кодын 2 енгізіңіз де, OK түймесін түртіңіз.

5

Жа

ңа SIM картасының PIN2 кодын енгізіп, OK түймесін түртіңіз.

6

Жа

ңа PIN2 кодын растап, OK түймесін түртіңіз.

Белгілі бір контактіден кіріс қоңырауларды тікелей дауыстық поштаға жіберу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

Барлы

қ кіріс қоңырауларын автоматты түрде дауыстық поштаға жібергіңіз келетін

контактіні та

ңдаңыз.

4

> тарма

ғын түртіңіз.

5

Барл.

қоң-лар дау. поштаға ұяшығының жанына белгі қойыңыз.

6

Дайын т

үймешігін түртіңіз.