Sony Xperia E4g - Қоңырау соғу

background image

Қоңырау соғу

Қоңырау соғу

Телефон н

өмірін қолмен теру арқылы сақталған контактілер тізімінде сақталған нөмірді түрту

ар

қылы немесе қоңыраулар журналы көрінісінде телефон нөмірін түрту арқылы қоңырау

шалуы

ңызға болады. Сондай-ақ, контактілер тізімінен және қоңыраулар журналынан нөмірлерді

жылдам табу

үшін зерделі теру мүмкіндігін пайдалануға болады. Бейне қоңырауын соғу үшін

құрылғыдағы Hangouts™ жылдам хабар алмасу мен бейне чат бағдарламасын пайдалануға

болады. Лездік хабар алмасу және бейне чат б

өлімін 63 бетінен қараңыз.

1

Контактілер тізімін ашы

ңыз

2

Қоңыраулар журналының жазбаларын көру

3

Та

ңдаулы контактілерді көру

4

Құрылғыға сақталған контактілер топтарын көру

5

Н

өмірді жою

6

Теру та

қтасы

7

Қосымша опцияларды көру

8

Қоңырау түймесі

9

Н

өмір терушіні жасыру немесе көрсету

Теру арқылы қоңырау шалу

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Телефон опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Алушыны

ң нөмірін теріңіз және түймесін түртіңіз.

Зерделі теру арқылы қоңырау шалу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Телефон опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Теру та

қтасының көмегімен қоңырау шалынатын контактіге сәйкес келетін әріптерді

немесе сандарды енгізі

ңіз. Әр әріпті немесе санды тергенде мүмкін сәйкестік тізімі

к

өрсетіледі.

4

Қоңырау шалғыңыз келетін контактіні түртіңіз.

46

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Халықаралық қоңырау соғу

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Телефон опциясын тауып т

үртіңіз.

3

«+» та

ңбасы шыққанға дейін 0 түймесін түртіп, басып тұрыңыз.

4

Ел кодын, айма

қ кодын (алғашқы нөлдерсіз) және телефон нөмірін енгізіңіз, содан кейін

т

үймесін түртіңіз.

Басты экранға тікелей теру нөмірін қосу

1

Құрылғы дірілдегенше және теңшеу мәзірі ашылғанша Негізгі экран бос аумақты басып

т

ұрыңыз.

2

Реттеу м

әзіріндегі Қолданбалар > Төте жолдар түймесін түртіңіз.

3

Қолданбалар тізімін айналдырып, Тікелей теру қолданбасын таңдаңыз.

4

Тікелей теру н

өмірі ретінде қолданылатын контактіні және нөмірді таңдаңыз.

Телефон нөміріңізді көрсету немесе жасыру

Қоңырау соққан кезде қоңырауды қабылдаушылардың құрылғыларында телефон нөміріңізді

к

өрсету немесе жасыру мүмкіндігін таңдауға болады.

Телефон нөмірін көрсету немесе жасыру

1

Негізгі экран м

әзірінен түймесін түртіңіз.

2

Параметрлері > Қоңырау > Қосымша параметрлер > Шалушы
идентификаторы
тарма

ғын тауып, түртіңіз.