Sony Xperia E4g - Қоңырау қабылдау

background image

Қоңырау қабылдау

Қоңырауға жауап беру

Қоңырауды қабылдамау

Кіріс қоңырауының дыбысын өшіру

Қоңырау алған кезде дыбыс деңгейін реттеу пернесін басыңыз.

Жауап беру машинасын пайдалану

Бос емес немесе

қоңырауды жіберген кезде қоңырауларға жауап беру үшін құрылғыда жауап

беру машинасы ба

ғдарламасын пайдалануға болады. Автоматты жауап беру функциясын қосып,

қоңырауға автоматты түрде жауап берудің алдында күту уақытын анықтауға болады. Сондай-ақ,

қоңырауларға жауап беру үшін бос емес кезде олардың жауап беру машинасына қолмен

ба

ғыттауға болады. Жауап беру машинасында қалдырған хабарларға құрылғыдан кіруге болады.

Жауап беру машинасын пайдаланудың алдында сәлемдесу хабарын жазу қажет.

Жауап беру машинасына сәлемдесу хабарын жазу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау > Автожауапбергіш > Сәлемдесулер тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

3

Жаңа сәлемдесуді жазу т

үймесін түртіп, экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Автоматты түрде жауап беру қызметін қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау > Автожауапбергіш тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Автожауапбергіш

ұяшығына белгі қойыңыз.

Қоңыраулардың автоматты түрде жауап берудің уақыт кідірісін орнатпасаңыз, әдепкі мән
пайдаланылады.

47

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Жауап беру машинасы арқылы қоңырауды қабылдамау

Кіріс

қоңырауы келгенде, Жауап опциялары белгішесін жоғары қарай сүйреп,

Автожауапбергішпен қабылдамау параметрін та

ңдаңыз.

Автоматты түрде жауап берудің уақыт кідірісін орнату

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау > Автожауапбергіш тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Жауап беру кідірісі т

үймесін түртіңіз.

4

жо

ғары және төмен жылжыту арқылы уақытты реттеңіз.

5

Дайын т

үймесін түртіңіз.

Жауап беру машинасындағы хабарларды тыңдау

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау > Автожауапбергіш > Хабарлар тарма

ғын тауып,

т

үртіңіз.

3

Ты

ңдау қажет дауыс хабарын таңдаңыз.

Сондай-ақ, жауап беру машинасының хабарларын қоңырау журналынан түймесін
түрту арқылы тыңдауға болады.

Қоңырауды мәтіндік хабар жіберіп қабылдамау

Хабарды м

әтіндік хабар жіберіп қабылдамауға болады. Мұндай хабар жіберіп, қоңырауды

қабылдамаған кезде, хабар шалушыға автоматты түрде жіберіліп, контактімен «Хабар алмасу»

с

ұхбатында сақталады.

Құрылғыда қолжетімді алдын ала анықталған хабарлардың арасынан таңдауға немесе жаңа

хабар жасау

ға болады. Сондай-ақ, алдын ала анықталған хабарды өзгерту арқылы өзіңіздің

жекелендірілген хабарлары

ңызды жасауға болады.

Қоңырауды мәтін хабарын жіберіп қабылдамау

1

Кіріс

қоңырауы келгенде, Жауап опциялары белгішесін жоғары қарай сүйреп,

Хабары барды қабылдамау т

үймесін түртіңіз.

2

Алдын ала аны

қталған хабарды таңдаңыз немесе түймесін түртіп, жаңа хабар

жазы

ңыз.

Екінші қоңырауды мәтін хабарын жіберіп қабылдамау

1

Қоңырау кезінде қайталанған қысқа дыбыс естісеңіз, Хабары барды қабылдамау

белгішесін жо

ғары қарай сүйреңіз.

2

Алдын ала аны

қталған хабарды таңдаңыз немесе түймесін түртіп, жаңа хабар

жазы

ңыз.

Қоңырауды қабылдамау үшін қолданылатын мәтіндік хабарды өңдеу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау > Хаб. бар қоң-ды қабылдамау тарма

ғын тауып,

т

үртіңіз.

3

Т

үзетілетін хабарды түртіп, қажетті өзгерістерді енгізіңіз.

4

OK

т

үймесін түртіңіз.

48

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.