Sony Xperia E4g - Радионы тыңдау

background image

Радионы

қосу/өшіру түймесі

3

М

әзір опцияларын көру

4

Реттелген жиілік

5

Арнаны та

ңдаулы етіп сақтау немесе алып тастау

6

Реттеу дискісі

7

Жиілік диапазоны – арналарды ауыстыру

үшін солға немесе оңға сүйреңіз.

8

Арнаны іздеу

үшін жиілік диапазонында жоғары жылжу

9

Са

қталған таңдаулы арна

10

Арнаны іздеу

үшін жиілік диапазонында төмен жылжу

FM

радио арнасын тыңдау

1

Құрылғыға сымды гарнитура немесе құлақаспап қосыңыз.

2

Негізгі экран м

әзірінен түртіңіз.

3

FM

радиосы параметрін тауып т

үртіңіз. Жиілілік ауқымында жылжытқанда қол

жетімді арналар шы

ғады.

FM

радиосын іске қосқан кезде, бар арналар автоматты түрде шығады. Егер арнада RDS

ақпараты бар болса, ол арнаны тыңдауды бастағаннан кейін бірнеше секунд көрінеді.

Радио арналар арасында ауысу

Жиілік жола

ғын солға не оңға қарай сүйреңіз

Радио арналарды жаңадан іздеуді бастау үшін

1

Радио ашыл

ғанда, белгішесін басыңыз.

2

Арналарды іздеу т

үртіңіз. Радио жиілік ауқымын толығымен қарап шығады және

барлы

қ қол жетімді арналар шығады.

75

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Радио дыбысын динамикке ауыстыру

1

Радио ашыл

ғанда, белгішесін басыңыз.

2

Спикерфонмен ой-ту белгішесін т

үртіңіз.

Дыбысты сым арқылы жалғанған гарнитура немесе құлақтық арқылы қайтадан шығару
үшін белгішесін басып, Құлақтықтарда ойнату опциясын түртіңіз.

TrackID™

бағдарламасы арқылы FM радиодағы әнді анықтау

1

Әуен құрылғының FM радиосында ойнап тұрған кезде түймесін басыңыз, одан кейін
TrackID™

белгішесін та

ңдаңыз.

2

TrackID™ ба

ғдарламасы әннің үлгілерін көрсету барысында орындалу көрсеткіші

к

өрсетіледі. Егер анықтау сәтті болса, сізге нәтиже немесе ықтимал нәтижелер тізімі

беріледі.

3

FM радио ба

ғдарламасына ауысу үшін түймесін түрнтіңіз.

TrackID™

бағдарламасына мен TrackID™ қызметіне барлық елдерде/аймақтарда немесе

барлық аумақтардағы барлық желілерде және/немесе желі операторларында қолдау
көрсетілмейді.