Sony Xperia E4g - Teisinė informacija

background image

Teisinė informacija

Sony E2003/E2006/E2053

Šis naudotojo vadovas išleistas „Sony Mobile Communications Inc.“ arba jos vietinio padalinio, nesuteikiant jokių

garantijų. „Sony Mobile Communications Inc.“ šį naudotojo vadovą gali keisti bet kada ir be įspėjimo, jei jame

randama tipografinių klaidų arba informacijos netikslumų, taip pat patobulinus programas ir (arba) prietaisus. Tokie

pakeitimai bus įtraukti į naujus šio naudotojo vadovo leidimus. Visos iliustracijos skirtos tik iliustravimo tikslais, todėl

jose vaizduojamas prietaisas gali nevisiškai atitikti tikrąjį.

123

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Visi čia paminėti gaminių ir įmonių pavadinimai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių

ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. Bet kokios čia aiškiai nesuteiktos teisės yra

saugomos. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite

www.sonymobile.com/us/legal/.

Šiame naudotojo vadove gali būti nurodytos paslaugos ar programos, teikiamos trečiųjų šalių. Norint naudotis

tokiomis programomis ar paslaugomis, gali reikėti trečiųjų šalių teikėjų registracijos ir gali būti taikomos papildomos

naudojimo sąlygos. Jei programos pasiekiamos per trečiosios šalies interneto svetainę, iš anksto peržiūrėkite šios

interneto svetainės naudojimo sąlygas ir taikomą privatumo politiką. „Sony“ nesuteikia jokių trečiųjų šalių interneto

svetainių ar siūlomų paslaugų prieinamumo ar veikimo garantijų.
Naudodami savo mobilųjį prietaisą galite atsisiųsti, saugoti ir persiųsti papildomą turinį, pavyzdžiui, skambėjimo

signalus. Trečiosios šalys savo teisėmis gali riboti arba drausti tokio turinio naudojimą, įskaitant, bet neapsiribojant,

ribojimą remiantis taikomais autorių teisių įstatymais. Jūs, o ne „Sony“, visiškai atsakote už papildomą turinį, kurį

atsisiunčiate ar persiunčiate savo mobiliuoju prietaisu. Prieš naudodami papildomą turinį įsitikinkite, kad galite jį

naudoti nepažeisdami jam taikomų licencijų arba kitų apribojimų. „Sony“ negarantuoja papildomo ar iš trečiųjų šalių

gauto turinio tikslumo, vientisumo ar kokybės. „Sony“ jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už netinkamą

papildomo ar iš trečiųjų šalių gauto turinio naudojimą.
Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite

www.sonymobile.com.

Produktą saugo „Microsoft“ intelektinės nuosavybės teisės. Šios technologijos naudojimas arba platinimas ne šiame

produkte be „Microsoft“ licencijos draudžiamas.
Turinio savininkai, siekdami saugoti intelektinę nuosavybę ir autorių teises, naudoja „Windows Media“ skaitmeninio

teisių valdymo technologiją (WMDRM). Prietaisas naudoja WMDRM programinę įrangą, kad pasiektų WMDRM

apsaugotą turinį. Jei WMDRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti turinio, turinio savininkas gali prašyti

„Microsoft“ panaikinti programinės įrangos galimybę naudotis WMDRM norint paleisti ar kopijuoti saugomą turinį.

Panaikinimas neveikia neapsaugoto turinio. Atsisiųsdami apsaugoto turinio licencijas, sutinkate, kad „Microsoft“ su

licencijomis gali įtraukti ir panaikinimo sąrašą. Turinio savininkai gali reikalauti atnaujinti WMDRM, kad galėtumėte

pasiekti jų turinį. Jei atnaujinti atsisakote, negalėsite pasiekti turinio, kuriam reikia atnaujintos versijos.
Produktas pagal „MPEG-4 visual“ ir „AVC patent portfolio“ licencijas yra licencijuotas naudoti asmeniniais ir

nekomerciniais tikslais (i) vaizdo įrašams koduoti, kad jie atitiktų MPEG-4 vaizdo standartą („MPEG-4 video“) arba

AVC standartą („AVC video“), ir (arba) (ii) MPEG-4 arba AVC vaizdo įrašams iškoduoti, kurie užkoduoti vartotojo,

naudojusio juos asmeniniais ir nekomerciniais tikslais ir (arba) kurie buvo gauti iš vaizdo įrašų teikėjo, licencijuoto

MPEG LA teikti MPEG-4 ir (arba) AVC vaizdo įrašus. Jokiai kitai veiklai licencijos neteikiamos. Papildomos

informacijos, įskaitant susijusią su reklaminiu, vidiniu, komerciniu naudojimu ir licencijavimu, galima gauti iš MPEG

LA, L.L.C. Žr.

www.mpegla.com. „MPEG Layer-3“ garso iškodavimo technologija licencijuota „Fraunhofer IIS“ ir

„Thomson“.
„SONY MOBILE“ NEATSAKO UŽ JŪSŲ TELEFONE ESANČIŲ ASMENINIŲ DUOMENŲ AR FAILŲ (ĮSKAITANT,

ADRESATUS, MUZIKOS ĮRAŠUS IR NUOTRAUKAS, BET TUO NEAPSIRIBOJANT) PRARADIMĄ, IŠTRYNIMĄ IR

(ARBA) PERRAŠYMĄ, ĮVYKUSĮ DĖL BET KURIO PRIETAISO PROGRAMŲ ATNAUJINIMO, ATLIKTO BET KURIUO

ŠIAME NAUDOTOJO VADOVE AR DOKUMENTUOSE APRAŠYTU BŪDU. JOKIU ATVEJU „SONY MOBILE“ AR

JOS TIEKĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ JUMS UŽ BET KOKIĄ IR VISĄ ŽALĄ, NUOSTOLIUS IR VEIKSMŲ PRIEŽASTIS

(DĖL SUTARTIES AR CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMO, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, APLAIDUMĄ AR KITAIS

ATŽVILGIAIS) SUMA NEGALI VIRŠYTI FAKTINĖS JŪSŲ UŽ PRIETAISĄ SUMOKĖTOS SUMOS.
© „Sony Mobile Communications Inc.“, 2015 m.
Visos teisės saugomos.

124

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.