Sony Xperia E4g - Juridiskā informācija

background image

Juridiskā informācija

Sony E2003/E2006/E2053

Šo lietotāja rokasgrāmatu ir publicējis uzņēmums Sony Mobile Communications Inc. vai tā vietējā filiāle, nesniedzot

nekādas garantijas. Uzņēmums Sony Mobile Communications Inc. jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma var

veikt šīs lietotāja rokasgrāmatas uzlabojumus un izmaiņas, ja tas ir nepieciešams drukas kļūdu, pašreizējās

informācijas neprecizitātes vai lietotņu un/vai aprīkojuma uzlabojumu dēļ. Izmaiņas tiks iekļautas šīs lietotāja

rokasgrāmatas nākamajos izdevumos. Visi attēli ir izmantoti tikai ilustratīvos nolūkos un, iespējams, precīzi

neatspoguļo faktisko ierīci.
Visi šeit minētie produktu un uzņēmumu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču

zīmes. Visas citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Visas šajā dokumentā īpaši nepiešķirtās tiesības ir

aizsargātas. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni

www.sonymobile.com/us/legal/.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā var būt iekļautas norādes uz trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem vai

nodrošinātajām lietotnēm. Šādu lietotņu vai pakalpojumu lietošanai var būt nepieciešama atsevišķa reģistrēšanās

pie trešās personas pakalpojumu sniedzēja, un uz to var attiekties papildu lietošanas noteikumi. Attiecībā uz

lietotnēm, kurām var piekļūt trešo personu vietnēs vai izmantojot šīs vietnes, vispirms skatiet šajās vietnēs

pieejamos lietošanas noteikumus un piemērojamo konfidencialitātes politiku. Sony negarantē un negalvo ne par

vienas trešās personas vietņu vai piedāvāto pakalpojumu pieejamību vai darbību.
Jūsu mobilajā ierīcē var lejupielādēt, glabāt un pārsūtīt papildu saturu, piemēram, zvana signālus. Šāda satura

izmantošanu var ierobežot vai liegt trešo personu tiesības, tostarp (bet ne tikai) piemērojamie autortiesību likumi.

Jūs, nevis Sony, esat atbildīgs par ierīcē lejupielādētu un no savas mobilās ierīces pārsūtītu papildu saturu. Pirms

lietojat jebkādu papildu saturu, pārbaudiet, vai jums ir atbilstošās licences vai citas pilnvaras. Uzņēmums Sony

negarantē nekāda papildu satura vai cita trešo personu satura precizitāti, integritāti vai kvalitāti. Sony nekādā

gadījumā neatbild ne par kādu nepareizu papildu satura vai cita trešo personu satura izmantošanu.
Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni

www.sonymobile.com.

Šo produktu aizsargā noteiktas Microsoft intelektuālā īpašuma tiesības. Ja jums nav atbilstošas Microsoft licences,

šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī produkta ir aizliegta.
Satura īpašnieki izmanto Windows® multivides cipartiesību pārvaldības (Windows® Media digital rights

management — WMDRM) tehnoloģiju, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Lai piekļūtu

saturam, ko aizsargā tehnoloģija WMDRM, šī ierīce izmanto WMDRM programmatūru. Ja WMDRM programmatūrai

neizdodas aizsargāt saturu, satura īpašnieki var lūgt Microsoft atsaukt programmatūras spēju izmantot tehnoloģiju

WMDRM aizsargāta satura atskaņošanai vai kopēšanai. Atsaukšana neattiecas uz neaizsargātu saturu.

Lejupielādējot aizsargāta satura licences, jūs piekrītat, ka Microsoft kopā ar licencēm var iekļaut atsaukšanas

sarakstu. Satura īpašnieki var noteikt, ka jums jājaunina WMDRM, lai piekļūtu viņu saturam. Ja atsakāties jaunināt,

jūs nevarēsit piekļūt saturam, kam nepieciešama jaunināšana.
Šis produkts ir licencēts atbilstoši MPEG-4 vizuālo patentu un AVC patentu paketes licencēm, lai patērētājs to

izmantotu personiskiem un nekomerciāliem mērķiem — i) kodētu videomateriālu atbilstoši MPEG-4 vizuālajam

standartam (MPEG-4 video) vai AVC standartam (AVC video), un/vai ii) dekodētu MPEG-4 vai AVC videomateriālu,

ko iekodējis patērētājs, veicot personiska vai nekomerciāla rakstura darbības, un/vai ko patērētājs iegādājies no

videopakalpojumu sniedzēja, kam ir atbilstoša MPEG LA licence, kura ļauj piedāvāt MPEG-4 un/vai AVC

videomateriālus. Licence netiek izsniegta nekādam citam lietojumam un neattiecas ne uz kādu citu lietojumu.

122

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Papildu informāciju, tostarp informāciju par lietošanu reklamēšanas nolūkā, iekšējām vajadzībām vai komerciālā

nolūkā un licencēšanu, varat saņemt no MPEG LA, L.L.C. Skatiet informāciju vietnē

www.mpegla.com. Audio

dekodēšanas tehnoloģiju MPEG Layer-3 ir licencējis uzņēmums Fraunhofer IIS and Thomson.
UZŅĒMUMS SONY MOBILE NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PAR KĀDU JŪSU TĀLRUNĪ SAGLABĀTO

PERSONISKO DATU VAI FAILU (TOSTARP, KONTAKTU, MŪZIKAS IERAKSTU, ATTĒLU U.C) ZAUDĒŠANU,

DZĒŠANU UN/VAI PĀRRAKSTĪŠANU, KO IR IZRAISĪJUSI IERĪCES ATJAUNINĀŠANA, IZMANTOJOT KĀDU NO

ŠAJĀ LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ VAI DOKUMENTĀCIJĀ APRAKSTĪTAJĀM METODĒM. NEVIENĀ NO

GADĪJUMIEM SONY MOBILE VAI TĀ PIEGĀDĀTĀJU KOPĒJĀS SAISTĪBAS PRET JUMS PAR JEBKĀDIEM UN

VISIEM BOJĀJUMIEM, ZUDUMIEM UN RĪCĪBAS IEMESLIEM (SASKAŅĀ AR LĪGUMU VAI TĀ PĀRKĀPUMU,

TOSTARP NEVĒRĪBAS DĒĻ VAI CITĀDI, U.C.) NEPĀRSNIEDZ FAKTISKO SUMMU, KĀDA TIKA SAMAKSĀTA PAR

IERĪCI.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Visas tiesības aizsargātas.

123

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.