Sony Xperia E4g - Гледање видеа во апликацијата Филмови

background image

Гледање видеа во апликацијата Филмови

Користете ја апликацијата Филмови за репродуцирање филмови и друга видеосодржина зачувана
или преземена на уредот. Апликацијата Филмови ви помага и да добиете постери, содржини,
информации за жанрот и детали за режисерот за секој филм. Можете да ги репродуцирате своите
филмови и на други уреди коишто се поврзани на истата мрежа.

Некои видеодатотеки можеби нема да се репродуцираат во апликацијата Филмови.

1

Приказ на опциите на менито

2

Го прикажува неодамна pепродуцираното видео

3

Влечете го левиот раб на екранот кон десно за да ги пребарате сите преземени и зачувани видеа

4

Допрете за репродукција на сочувани или преземени видео датотеки

5

Лизгајте нагоре или надолу за приказ на содржината.

Репродуцирање видео во Филмови

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа најдете и допрете Филмови.

2

Пронајдете го и допрете го видеото што сакате да се репродуцира. Доколку видеото не е
прикажано на екранот, влечете го левиот раб на екранот надесно за да го отворите менито
на почетниот екран на Филмови, потоа пронајдете го и допрете го видеото што сакате да се
репродуцира.

3

За да ги прикажете или скриете командите, допрете го екранот.

4

За да ја паузирате репродукцијата, допрете . За да ја продолжите репродукцијата,
допрете .

5

За премотување, повлечете го обележувачот на лентата за напредок налево. За брзо
премотување напред, повлечете го обележувачот на лентата за напредок надесно.

Репродуцирање видео на надворешен уред

1

При репродуцирање видео, допрете го екранот за да се прикажат сите контроли.

2

Допрете > Throw.

3

Одберете надворешен уред за репродуцирање на видеото. Доколку нема достапен
надворешен уред, следете ги инструкциите на екранот за да додадете.

За изменување на поставки кај филмови

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа пронајдете и допрете Филмови.

2

Допрете : > Поставки, a потоа изменете ги поставките според посакуваното.

95

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Менување на поставките за звукот додека се репродуцира видео

1

Додека се репродуцира видеото, допрете го екранот за да се прикажат контролите.

2

Допрете го , па допрете го Поставки на звукот.

3

Обележете ги полињата за поставките за звукот што сакате да ги активирате.

4

Кога ќе завршите, допрете ОК.

Споделување видеа

1

Додека се репродуцира видео зачувано под Филмови или ТВ-серии, допрете го , па
допрете го Сподели.

2

Допрете ја апликацијата што сакате да ја користите за споделување на одбраното видео,
па следете ги потребните чекори за испраќање.