Sony Xperia E4g - Пренесување видео содржина на вашиот уред

background image

Пренесување видео содржина на вашиот уред

Пред да започнете со користење на апликацијата Филмови, добра идеја е да ги пренесете
филмовите, ТВ-емисиите и другата видео содржина на својот уред од другите уреди, како
компјутерот. Има неколку начини на пренесување на содржината:

Само за Windows

®

: Поврзете го уредот со компјутерот со помош на USB кабел и влечете ги и

испуштајте ги видео датотеките директно со користење на апликацијата за управување со
датотеки на компјутерот. Видете Управување со датотеките со помош на компјутер
на страница 120 .

Ако имате персонален компјутер или Apple

®

Mac

®

компјутер, користете ја апликацијата Xperia™

Companion за организирање содржина и пренос на видеодатотеки на уредот.