Sony Xperia E4g - Управување со видео содржини

background image

Управување со видео содржини

Рачно добивање информации за филм

1

Проверете дали уредот има активна податочна конекција.

2

Од својот Почетен екран, допрете , потоа најдете и допрете Филмови.

3

Влечете го левиот раб на екранот надесно за да го отворите менито на почетниот екран на
Филмови, потоа пребарувајте низ различни категории до видео датотеката за којашто
сакате да добиете информации.

4

Допрете ја и задржете ја малата слика на видеото, а потоа допрете Пребарај
информации
.

5

Во полето за пребарување внесете клучни зборови за видеото, па допрете го копчето за
потврда на тастатурата. Сите погодоци се прикажуваат во листа.

6

Одберете резултат од пребарувањето, па допрете Готово. Започнува преземањето на
информациите.

Може автоматски да добивате информации за новододадените видеа при секое
отворање на апликацијата Филмови доколку го обележите полето за избирање Добиј
детали за видеото
во Поставки.

Ако преземените информации не се точни, пребарувајте повторно со други клучни
зборови.

Бришење информации за видео

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа најдете и допрете Филмови.

2

Влечете го левиот раб на екранот надесно за да го отворите менито на почетниот екран на
Филмови, потоа пребарувајте низ различни категории до видео датотеката што сакате да ја
уредувате.

3

Допрете и задржете ја малата слика на видеото, потоа допрете Избриши
информации
.

96

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Бришење видеа

1

Од почетниот екран, допрете , потоа пронајдете и допрете Филмови.

2

Влечете го левиот раб на екранот надесно за да го отворите менито на почетниот екран на
Филмови, потоа пребарувајте низ различни категории до видео датотеката што сакате да ја
избришете.

3

Држете ја допрена малата слика на видеото, па допрете Избриши од листата што ќе се
појави.

4

Допрете повторно Избриши за да потврдите.

97

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.