Sony Xperia E4g - Испраќање и примање пораки на е-пошта

background image

Испраќање и примање пораки на е-пошта

1

Приказ на список со сите сметки на е-пошта и неодамнешни папки

2

Напишете нова порака на е-пошта

3

Пребарувајте пораки на е-пошта

4

Поставки за пристап и опции

5

Список со пораки на е-пошта

Преземање нови пораки по е-пошта

Кога дојдовното сандаче за е-пошта е отворено, на списокот со пораки поминете со прст
надолу.

Пред да ги преземете новите пораки по е-пошта, проверете дали имате интернет-
конекција што работи. За повеќе информации за обезбедување успешни податочни
конекции, видете Интернет and MMS поставки на страницата 27 .

63

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

За да ги читате вашите пораки по е-пошта

1

Од вашиот Почетен екран, допрете jа опцијата .

2

Најдете и допрете ја опцијата Е-пошта.

3

Ако користите неколку сметки за е-пошта, допрете

и одберете ја сметката што сакате

да ја проверите, а потоа допрете Дојдовно сандаче во паѓачкото мени. Ако сакате да
ги проверите сите свои сметки за е-пошта одеднаш, допрете го

, а потоа допрете го

Комбин. дојдовно санд. во паѓачкото мени.

4

Во дојдовното сандаче за е-пошта, лизгајте нагоре или надолу и допрете ја пораката по е-
пошта што сакате да ја прочитате.

Креирање и испраќање пораки преку е-пошта

1

Од вашиот Почетен екран, допрете jа опцијата , а потоа најдете го и допрете го Е-
пошта
.

2

Ако користите неколку сметки за е-пошта, допрете

и одберете ја сметката од која што

сакате да испратите е-пошта, а потоа допрете Дојдовно сандаче во паѓачкото мени.

3

Допрете , а потоа напишете го името на примачот или адресата на е-пошта, или допрете

и одберете еден или повеќе примачи од вашата листа на контакти.

4

Внесете ги насловот на е-поштата и текстот на пораката, а потоа допрете
.

Одговарање на порака по е-пошта

1

Во дојдовното сандаче за е-пошта, најдете ја и допрете ја пораката на којашто сакате да
одговорите, а потоа допрете Одговори или Одговори на сите.

2

Внесете го својот одговор, потоа допрете .

Препраќање порака по е-пошта

1

Во дојдовното сандаче за е-пошта, најдете ја и допрете ја пораката што сакате да ја
препратите, а потоа допрете Препрати.

2

Внесете ја рачно внесете адресата за е-пошта на примачот или допрете и одберете
примач од листата на контакти.

3

Внесете го текстот од пораката, потоа допрете .

За да видите прилог на порака преку е-пошта

1

Најдете ја и допрете ја пораката од е-поштата којашто го содржи прилогот што сакате да го
видите. Е-поштата со прилози се идентификува со .

2

Откако ќе се отвори пораката од е-поштата, допрете ја опцијата Вчитај. Прилогот
почнува да се презема.

3

По преземање на прилогот, допрете ја опцијата Прика..

Зачувување на адресата за е-пошта на испраќачот во контактите

1

Пронајдете ја и допрете порака во дојдовното сандаче за е-пошта.

2

Допрете го името на испраќачот, а потоа допрете OK.

3

Одберете од постојните контакти или допрете Креирај нов контакт.

4

Уредете ги информациите за контактот, ако сакате, а потоа допрете Готово.