Sony Xperia E4g - Окно за преглед на е-пошта

background image

Окно за преглед на е-пошта

Окното за преглед е достапно за прикажување и читање на пораките на е-пошта. Штом се
активира, ќе може да го користите за прикажување на списокот со пораки на е-пошта и една
избрана порака на е-пошта во исто време.

64

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Промена на поставките на окното за приказ на е-пошта

1

Од Почетен екран, допрете ја , па најдете и допрете ја опцијата Е-пошта.

2

Допрете на , па потоа допрете ги Поставки > Поделен приказ.

3

Одберете една или повеќе опции, па допрете на ОК.

Читање пораки по е-пошта користејќи го окното за краток приказ

1

Проверете дали е активирано окното за краток приказ.

2

Отворете го вашето дојдовно сандаче за е-пошта.

3

Лизгајте нагоре или надолу и допрете ја пораката по е-пошта што сакате да ја прочитате.

4

За да ја прегледате пораката по е-пошта на цел екран, допрете ја лентата за разделување
(се наоѓа помеѓу листата на пораки и телото на пораката).

5

За да се вратите на краткиот приказ на дојдовното сандаче, повторно допрете ја лентата за
разделување.