Sony Xperia E4g - Организирање на пораките на е-пошта

background image

Организирање на пораките на е-пошта

Сортирање на пораките од е-поштата

1

Од вашиот Почетен екран, допрете jа опцијата .

2

Најдете и допрете ја опцијата Е-пошта.

3

Ако користите неколку сметки за е-пошта, допрете

и одберете ја сметката што сакате

да ја сортирате, а потоа допрете Дојдовно сандаче во паѓачкото мени. Доколку сакате
да ги сортирате сите ваши сметки за е-пошта одеднаш, допрете

, а потоа допрете

Комбин. дојдовно санд..

4

Допрете , а потоа допрете Сортирање.

5

Одберете опција за сортирање.

Пребарување е-пошта

1

Од вашиот Почетен екран, допрете jа опцијата , а потоа најдете го и допрете го Е-
пошта
.

2

Ако користите неколку сметки за е-пошта, допрете

и одберете ја го името на сметката

што сакате да ја проверите, а потоа допрете Дојдовно сандаче во паѓачкото мени.
Доколку сакате да ги пребарате сите ваши сметки за е-пошта одеднаш, допрете

, а

потоа допрете Комбиниран приказ.

3

Допрете ја опцијата .

4

Внесете го текстот за пребарување, а потоа допрете на тастатурата.

5

Резултатот од пребарувањето се појавува во листа сортирана според датум. Допрете ја
пораката по е-пошта што сакате да ја отворите.

Преглед на сите папки за една сметка за е-пошта

1

Од вашиот Почетен екран, допрете jа опцијата , а потоа најдете го и допрете го Е-
пошта
.

2

Ако користите неколку сметки за е-пошта, допрете го

и одберете ја сметката што сакате

да ја проверите.

3

Под сметката што сакате да ја обележите, одберете Покажи ги сите папки.

Бришење порака по е-пошта

Во дојдовното сандаче за е-пошта, потчукнете ја во десно пораката што сакате да ја
избришете.

Преместување е-пошта во друга папка

1

Во дојдовното сандаче за е-пошта, потчукнете ја во лево пораката што сакате да ја
преместите.

2

Допрете ја опцијата Премести, па одберете папка.

65

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.