Sony Xperia E4g - Поставки на сметка на е-пошта

background image

Поставки на сметка на е-пошта

Отстранување сметка за е-пошта од уредот

1

Од Почетен екран, допрете го .

2

Најдете и допрете го Е-пошта.

3

Притиснете го , потоа допрете го Поставки.

4

Одберете ја сметката што сакате да ја отстраните.

5

Допрете го Избриши сметка > ОК.

Промена на зачестеноста на проверката на дојдовното сандаче

1

Од Почетен екран, допрете ја опцијата .

2

Најдете и допрете ја опцијата Е-пошта.

3

Допрете ја опцијата , па допрете ја опцијата Поставки.

4

Изберете ја сметката за којашто сакате да ја промените зачестеноста на проверката на
дојдовното сандаче.

5

Допрете ги опциите Зачест. на проверување > Зачестеност на проверка и
одберете опција.

Поставување автоматски одговор за отсуство во сметка на Exchange Active Sync

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа најдете и допрете Е-пошта.

2

Притиснете , потоа допрете Поставки.

3

Одберете ја сметката EAS (Exchange Active Sync) за којашто сакате да поставите
автоматски одговор за отсуство.

4

Допрете Надвор од канцеларијата.

5

Повлечете го лизгачот крај Надвор од канцеларијата во десно за да се вклучи
функцијата.

6

По потреба, обележете го изборното поле Поставете опсег на време и поставете
временски опсег за автоматски одговор.

7

Внесете ја пораката за отсуство во полето за текстот на пораката.

8

Допрете ОК за да потврдите.