Sony Xperia E4g - Поставување на е-пошта

background image

Поставување на е-пошта

Користете ја апликацијата за е-пошта во својот уред за да испраќате и примате пораки на е-пошта
преку својата сметка на е-пошта. Може да имате една или повеќе сметки на е-пошта во исто
време, вклучувајќи службена сметка на Microsoft Exchange ActiveSync.

Поставување сметка за е-пошта

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Е-пошта.

3

Следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.

За некои услуги за е-пошта, ќе треба да побарате информации од давателот на услуги за
деталните поставки за сметката за е-пошта.

Додавање дополнителна сметка за е-пошта

1

Од Почетен екран, допрете ја .

2

Најдете и допрете ја опцијата Е-пошта.

3

Допрете го , па потоа допрете го Поставки > Додај сметка.

4

Внесете ги адресата за е-пошта и лозинката, па допрете ја опцијата Следно. Ако
поставките за сметката за е-пошта не можат да се преземат автоматски, завршете го
прилагодувањето рачно.

5

Кога ќе завршите, допрете го Следно.