Sony Xperia E4g - Gmail™

background image

Gmail™

Ако имате сметка на Google™, може да ја користите апликацијата Gmail™ за да читате, пишувате
и организирате пораки на е-пошта.

1

Приказ на список со сите сметки на Gmail и неодамнешни папки

2

Напишете нова порака на е-пошта

3

Пребарувајте пораки на е-пошта

4

Поставки за пристап и опции

5

Список со пораки на е-пошта

66

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

За да дознаете повеќе за Gmail™

Кога ќе ја отворите апликацијата Gmail, повлечете го надесно левиот раб од екранот, потоа
најдете и допрете Помош.

67

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.