Sony Xperia E4g - Прво вклучување на уредот

background image

Прво вклучување на уредот

При првото стартување на уредот, се отвора водич за поставување за да ви помогне да ги
конфигурирате основните поставки, да се пријавите на електронските сметки и да го
персонализирате уредот. На пример, доколку имате сметка на Sony Entertainment Network, може
да се пријавите на нејзе тука и веднаш да добиете поставувања.

До водичот за поставување може да пристапите и подоцна од менито Поставки.

9

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Вклучување на уредот

Батеријата мора да се полни најмалку 30 минути пред првото вклучување на уредот.

1

Притиснете го и задржете го копчето за вклучување додека уредот не завибрира.

2

Внесете го PIN-кодот од SIM-картичката кога ќе се побара, а потоа допрете

.

3

Почекајте додека уредот не се вклучи.

Мрежниот оператор најпрво ќе ви го обезбеди PIN-кодот на SIM-картичката, но подоцна
може да го промените од менито Поставки. За да ја поправите грешката направена при
внесување на PIN-кодот од SIM-картичката, допрете

.

Исклучување на уредот

1

Притиснете и задржете го копчето за вклучување додека не се отвори менито со опции.

2

Во менито со опции, допрете го Исклучување.

3

Допрете го OK.

Може да помине одредено време додека да се исклучи уредот.