Sony Xperia E4g - Избирање мобилни мрежи

background image

Избирање мобилни мрежи

Вашиот уред автоматски се префрла меѓу мобилните мрежи во зависност од тоа кои мобилни
мрежи се достапни таму каде што се наоѓате. Можете исто така мануелно да го поставите уредот
да користи одреден режим на мобилна мрежа, на пример, LTE, WCDMA или GSM.

За да одберете мрежен режим

1

Од Почетен екран, допрете ја опцијата .

2

Најдете и допрете ги опциите Поставки > Повеќе… > Мобилни мрежи.

3

Одберете ја опцијата Мрежен режим, па одберете мрежен режим.

Рачно одбирање друга мрежа

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повеќе… > Мобилни мрежи > Мрежни
оператори
.

3

Допрете Режим на пребарување, па одберете Рачно.

4

Одберете мрежа.

Ако рачно одберете мрежа, уредот нема да бара други мрежи дури и ако излезете надвор
од досегот на рачно одбраната мрежа.

Активирање автоматско одбирање мрежа

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повеќе… > Мобилни мрежи > Мрежни
оператори
.

3

Допрете Режим на пребарување > Автоматско одбирање.