Sony Xperia E4g - Аларм и часовник

background image

Аларм и часовник

Може да поставите еден или повеќе аларми и да го користите кој било звук зачуван во уредот како
сигнал за аларм. Алармот не се огласува ако уредот е исклучен. Но се огласува кога уредот е
поставен во режим за нечујно.
Прикажаниот формат на времето на алармот е ист со форматот што го одбравте за општите
поставки за времето, на пример, 12-часа или 24-часа.

1

Пристап до почетниот екран на алармот

2

Приказ на светскиот часовник и прилагодување на поставките

3

Пристап до функцијата за стоперка

4

Пристап до функцијата за тајмер

111

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

5

Отворање на поставките за датум и време на часовникот

6

Вклучување или исклучување на алармот

7

Приказ на опции

8

Додавање нов аларм

Поставување нов аларм

1

Од почетниот екран, допрете ја опцијата .

2

Најдете и допрете ја опцијата Аларм и часовник.

3

Допрете ја опцијата .

4

Допрете ја опцијата Време, па прилагодете го времето листајќи нагоре и надолу.

5

Допрете ја опцијата Постави.

6

Ако сакате, уредете ги поставките за друг аларм.

7

Допрете ја опцијата Готовo.

Одложување аларм кога се огласува

Допрете го Одложи.

Исклучување аларм кога се огласува

Влечете го надесно.

За да исклучите одложен аларм, може да ја повлечете лентата за статус за да го
отворите паното со известувања, а потоа допрете .

Уредување постоечки аларми

1

Отворете ја апликацијата за аларм и часовник и допрете го алармот што сакате да го
уредите.

2

Направете ги саканите промени.

3

Допрете Готовo.

Вклучување или исклучување на алармот

Отворете ја апликацијата за аларм и часовник, а потоа влечете го лизгачот до алармот во
положба на вклучено или исклучено.

Бришење аларм

1

Отворете ја апликацијата за аларм и часовник и допрете го и држете го алармот што
сакате да го избришете.

2

Допрете Избриши аларм, потоа допрете Да.

Поставување звук за алармот

1

Отворете ја апликацијата за аларм и часовник и допрете го алармот што сакате да го
уредите.

2

Допрете Звук на алармот и одберете опција или допрете за да одберете од
музичките датотеки.

3

Допрете на Готовo двапати.

Поставување повторувачки аларми

1

Отворете ја апликацијата за аларм и часовник и допрете го алармот што сакате да го
уредите.

2

Допрете Повтори.

3

Обележете ги полињата за избирање за саканите денови, потоа допрете OK.

4

Допрете Готовo.

Активирање на функцијата за вибрирање за алармот

1

Отворете ја апликацијата за аларм и часовник и допрете го алармот што сакате да го
уредите.

2

Обележете го полето за избирање Вибрирање.

3

Допрете Готовo.

112

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Поставување на алармите за огласување кога уредот е во режим за нечујно

1

Отворете ја апликацијата за аларм и часовник и допрете го алармот што сакате да го
уредите.

2

Обележете го полето за избирање Аларм во режим за нечујно, па допрете
Готовo.

113

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.