Sony Xperia E4g - Додавање географска позиција на фотографиите

background image

Додавање географска позиција на фотографиите

Вклучете гео-означување за да се додаде приближната географска локација (гео-ознака) на
фотографиите при нивното правење. Географската локација се одредува или со користење на
безжичните мрежи или со технологијата GPS.
Кога на екранот на камерата се појавува , гео-означувањето е вклучено, но географска позиција
не е пронајдена. Кога се појавува , гео-означувањето е вклучено и географската позиција е
достапна, па фотографијата може географски да се означи. Кога ниту еден од овие два симболи
не се појавува, гео-означувањето е исклучено.

Вклучување на гео-означувањето

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Допрете Поставки > Локација.

3

Повлечете го надесно лизгачот до Локација.

4

Активирајте ја камерата.

5

Допрете , потоа допрете .

6

Повлечете го надесно лизгачот до Гео-означување.