Sony Xperia E4g - Користење на Smile Shutter™ за сликање насмеани лица

background image

Користење на Smile Shutter™ за сликање насмеани лица

Користете ја технологијата Smile Shutter™ за да фотографирате лице додека се смее. Камерата
препознава до пет лица и одбира едно лице за препознавање на насмевка и автоматски фокус.
Кога одбраното лице ќе се насмевне, камерата автоматски фотографира.

Вклучување Smile Shutter™

1

Активирајте ја камерата.

2

Допрете , потоа допрете .

3

Допрете Smile Shutter и одберете ниво на насмевка.

77

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Фотографирање со Smile Shutter™

1

Кога камерата е отворена, а апликацијата Smile Shutter™ е вклучена, насочете ја камерата
кон лицето што го сликате. Камерата одбира на кое лице да се фокусира.

2

Одбраното лице се појавува во обоена рамка и сликата се прави автоматски.

3

Ако не е откриена ниту една насмевка, допрете го екранот за мануелно фотографирање.